Om Norrbottens regemente

Norrbottens regemente I 19 är ett förband ansvarigt för utveckling, utbildning och insatser av Norra militärregionen, Tredje brigadstaben, två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon.

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I regementet ingår sedan januari 2013 Norra militärregionen, MR N, som har ansvaret för regional ledning vid nationell krishantering i norra Sverige. MR N ansvarar också för sju hemvärnsbataljoner och stöd till hemvärns- och frivilligverksamheten i de fyra nordligaste länen.

Regementets stödjer Artilleriregementet och FMLOG:s enheter i Boden och Arvidsjaur.

Regementet är organiserat i regementsstab, som tillika är garnisonsstab i Boden och Arvidsjaur, Norra militärregionen, Tredje brigadstaben, Norrbottens pansarbataljon i Boden, Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, Försvarsmaktens vinterenhet i Boden och Arvidsjaur, Lapplands jägargruppen i Kiruna, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Fältjägargruppen i Östersund och Västernorrlandsgruppen i Härnösand samt fyra stödenheter.

Regementet leder insatser organiserar, utbildar, håller i beredskap i de fyra nordligaste länen, grundutbildar insatsförbanden samt, ställer till förfogande för och stödjer enheter till internationella insatser. Regementet är ansvarigt för utveckling av jägarverksamheten i armén och vinterförmågan i Försvarsmakten.


Norra militärregionen

Norra militärregionen, MR N, som har ansvaret för regional ledning vid nationell krishantering i norra Sverige. MR N ansvarar också för sju hemvärnsbataljoner och stöd till hemvärns- och frivilligverksamheten i de fyra nordligaste länen.

Tredje brigadstaben

Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Staben utgör ledningsorgan för en brigad som är sammansatt av manöverbataljoner och i förekommande fall amfibiebataljon understödda av artilleri-, luftvärns- och ingenjörbataljon samt förband för understöd med underrättelser, logistik och ledning/samband.

 

Försvarsmaktens vinterenhet

Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente, I 19, och har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Enheten verkar från två platser: Boden och Arvidsjaur.

Norrbottens pansarbataljon

Norrbottens pansarbataljon organiserar och utbildar insatsförband med hög rörlighet och eldkraft som bland annat består av stridsvagn 122 och stridsfordon 90.

Bataljonen disponerar den modernaste materiel som finns och har tillgång till simulatorer och andra utbildningshjälpmedel samt övnings- och skjutfält som medger realistiska och prövande övningar av efterfrågade färdigheter.

Arméns jägarbataljon

Arméns jägarbataljon organiserar 193. jägarbataljon, 193. jägarbataljon är Försvarsmaktens kvalificerade resurs för underrättelseinhämtning och strid långt in på motståndarens område där andra egna förband inte kan uppträda eller når tillräcklig verkan. 193. jägarbataljon är det enda förband i Försvarsmakten som har full kapacitet för spaning och strid i subarktisk miljö och är ett tydligt och unikt svenskt bidrag i europeisk krishanteringsförmåga. Förbandet bidrar över tiden med en mindre del insatt utomlands.

193. Jägarbataljonens verksamhet bygger på fyra pelare som är insatser, förbandsutbyte, utbildning och utveckling. 193.  jägarbataljon finns vid detachement Norrlands dragoner i Arvidsjaur.

Utbildningsgrupper hemvärn

Regementet har fem utbildningsgrupper för hemvärnsutbildning i de fyra nordligaste länen, Lapplandsjägargruppen i Kiruna, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Fältjägargruppen i Östersund samt Västernorrlandsgruppen i Härnösand.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 489
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 402
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 512
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 683
Så här har vi räknat