Första sjukhuskompaniet

Första sjukhuskompaniet hör till Försvarsmedicincentrum. Inom kompaniet finns både hel- och deltidsanställda med en stor mängd specialister representerade.

Första sjukhuskompaniet övar.
Första sjukhuskompaniet övar.
Första sjukhuskompaniet under en övning. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Första sjukhuskompaniet har 168 befattningar, både soldater, officerare och civila, hel- eller deltidsanställda. En mängd specialister finns på kompaniet: VVS-installatör, elektriker, kock, apotekare, röntgenläkare, psykiatriker, pastor, kirurg, anestesiolog, läkarsekreterare, tandläkare, biomedicinsk analytiker, soldat, officer, distrikt-, anestesi-, operations-, intensivvårds-, röntgen- och allmänsjuksköterska.

Kompaniet innehåller en stabspluton, en kirurgipluton, en vårdpluton, en medicinsk servicetropp och en logistikpluton.

Sjukhustälten behöver en yta stor som en fotbollsplan för att gruppera fullt ut, till det tillkommer plats för stabsplats, boende, hygien, kok, uppställningsplats för containrar och fordon samt avsides helikopterlandningsplats. Totalt är kompaniet i behov av ytor för sin grupperingsplats på närmare fem fotbollsplaner av öppen, hård och jämn yta. Exempelvis lämpar sig gamla flygfält väl som grupperingsplats.

Fredsmässigt samarbetar första och andra sjukhuskompaniet och benämns fältsjukhuset, som en utbildnings- och produktionsenhet.

Stabsplutonen

Strukturerar militär- och medicinsk ledning internt enligt såväl militära reglementen som civila lagar, förordningar och regler. Stödjer även vid underhåll och reparation av medicin-teknisk utrustning.

Kirurgiplutonen

Plutonen har personal och utrustning som är dimensionerad för två traumamoduler (akut-rum), två operationsmoduler, två intensivvårdsmoduler samt en sterilmodul för iordning-ställande av operationsutrustning. Tillsammans skall dessa klara att vårda åtta intensiv-vårdspatienter samtidigt och genomföra upp till 12 kirurgiska ingrepp under ett dygn.

Vårdplutonen

Plutonen har personal och utrustning som är dimensionerad för en förbandsplatsmodul (primärvårdsmottagning) samt sex vårdmoduler (vårdavdelningar). Dessa skall klara att hålla 56 vårdplatser samtidigt.

Medicinsk servicetropp

Troppen har personal och utrustning som är dimensionerad för en apoteksmodul, en laboratoriemodul, en röntgenmodul och en tandläkarmodul.

Logistikplutonen

Plutonen har personal och utrustning som är dimensionerad för att driftsätta sjukhuset med el, vatten, diesel, ventilation, värme, kyla samt utspisa upp till 200 man (personal och patienter).

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 200
Så har vi räknat