FMLOG:s verksamheter

FMLOG har uppgifter i den bakre logistiken. Förbandets verksamhet kan delas upp i försörjning, transporter, stöd till internationella insatser, teknik- och vidmakthållande, inköp och ekonomiredovisningskontor.

Försvarsmaktens logistik, FMLOG, har till uppgift att stödja hela Försvarsmakten med bakre logistik, i såväl fred som kris och krig. FMLOG säkerställer ökad uthållighet genom att planera, anskaffa, förrådshålla, samordna och leverera hela Försvarsmaktens behov av förnödenheter, transporter och logistikstöd. FMLOG:s civila och militära kompetens skapar leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans ökar vi Försvarsmaktens operativa effekt nationellt och internationellt.

Varför finns vi?

En fungerande logistik möjliggör Försvarsmakten att verka. För att möta ett väpnat angrepp samt för att effektivt ta emot internationellt stöd behövs en välfungerande logistik.

FMLOG uppdrag

FMLOG bygger ett starkare försvar genom att garantera uthållighet och rörlighet vid höjd beredskap, kris och väpnat angrepp.

Vi gör det genom att planera, anskaffa, förrådshålla, samordna och leverera behovet av förnödenheter, transporter och logistikstöd.

FMLOG stab

Planerar, samordnar och rapporterar utifrån de styrningar som genereras av Försvarsmaktens verksamhetsledning och operationsledning.

Transportenheten

Transportenheten, TPE, planerar, genomför och följer upp Försvarsmaktens transporter till insatser, operationer och övningar, nationellt som internationellt, i alla konfliktnivåer och på alla transportsätt – landsväg, järnväg, sjö och flyg. En försvarsmaktsgemensam resurs – ingen rörelse utan TPE:s inblandning. Hanterar verksamhet inom tull, transportavtal, spedition, specialtransporter, skyddade transporter, resor och logi.

Joint Service Support

Försvarsmaktens och Sveriges engagemang utomlands kräver ett optimalt bakre logistikstöd. JSS stödjer med förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst till internationella insatser. Det är en förutsättning för att våra insatta förband kan upprätthålla sina förmågor och lösa tilldelade uppgifter.

Teknik- och vidmakthållandekontor

En lednings- och beredningsresurs som genom helhetssyn och kompetens bidrar till att förbandens förnödenhetsbehov tillgodoses effektivt och säkerhetsställer den materiella tillgängligheten. Att materiel och förnödenheter är redovisade på rätt plats och har rätt status. Genomför även miljöuppgifter och samordnar avfallstjänst.

Försörjningsenheten

Försörjningsenheten medverkar till effektiv försvarslogistik genom att genomföra anskaffning och lagerhållning, efter uppsatta lagernivåer så att reservmateriel och drivmedel finns tillgängligt kontinuerligt över tid, när och där Försvarsmakten behöver den.

Produktion och leverans av grafiskt material finns också inom enheten.

Ekonomiredovisningsenheten

Dokumenterar Försvarsmaktens ekonomiska transaktioner och stöttar förbandens ekonomiavdelningar, bland annat med utbildning inom ekonomiområdet. Hanterar Försvarsmaktens leverantörsfakturor.

Inköpsenheten

Inköpsenheten ansvarar för Försvarsmaktens kommersiella verksamhet. Huvuduppgiften är att planera och genomföra upphandlingar och inköp för att Försvarsmakten ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt. Inköpsenheten ansvarar även för den kommersiella handläggningen av uthyrning och försäljning av olika varor och tjänster vid samhällsstödjande insatser.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Personal: 800
Så har vi räknat