Armén samlades till ett krigsspel

Arméns chefer har genomfört en övning i form av ett krigsspel i syfte att utveckla arméns förmåga att strida med krigsförbanden. En strid som ska harmonisera med innehållet i ”Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer (DGO)” – som på ett övergripande plan beskriver hur armén, marinen och flygvapnet tillsammans ska förebygga eller möta ett väpna angrepp.

Militärer
Militärer
Markstridsskolans chef, överste Rickard Johansson, på väg att göra ett drag under överinseende av bland andra arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, överste Stefan Pettersson, chef P 4, överste Michael Ginér, chef Ing 2 och överstelöjtnant Tommy Sjödén, stabschef divisionsstaben. Foto: Urban Ellneskog/Försvarsmakten

– Slutsatserna från spelet, som gick väldigt bra, kommer vi att ha stor nytta av i vårt fortsatta arbete med att ta fram ett nytt arméreglemente, sa överste Rickard Johansson, chef Markstridsskolan (MSS).

Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, har gett Markstridsskolan uppgiften att utveckla ett nytt arméreglemente som på ett tydligare sätt än det nuvarande harmoniserar med DGO. Det arbetet ska vara klart i december 2022.

Totalt deltog ett 50-tal chefer i krigsspelet. Arméchefen fanns på plats, sekonderad av medarbetare på arméstaben. Därutöver förbandschefer, brigadchefer, funktionsföreträdare, personal från Markstridsskolan och representanter för Amfibieregementet. Samt inte minst insatschefen, generallöjtnant Michael Claesson.

Överstelöjtnant Lars Henåker, Markstridsskolans huvudlärare i krigsvetenskap, ansvarade för spelets genomförande med stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).