Handlingsplan för totalförsvaret diskuterades på chefsmöte

Överbefälhavare Micael Bydén och MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp samlade bevakningsansvariga myndigheters chefer och landshövdingar till ett digitalt chefsmöte i totalförsvaret för att presentera ett förslag till en handlingsplan och diskutera utvecklingsarbetet som nu pågår för att stärka Sveriges totalförsvar.

Två personer framför flaggor.
Överbefälhavare Mikael Bydén tillsammans med och MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp. Foto: Elisabet Bjelke/Försvarsmakten
Två personer framför bildskärmar.
Arbetet med totalförsvaret fortlöper i digital form under rådande pandemi. Foto: Elisabet Bjelke/Försvarsmakten

Nu skapar Försvarsmakten och MSB ett arbetssätt för att tillsammans kunna identifiera särskilda satsningar som behöver göras för att höja den samlade förmågan i totalförsvaret. Det finns också förslag på en handlingsplan med prioriterade fokusområden som ska redovisas till regeringskansliet den 1 september.

Det händer mycket inom totalförsvaret. Försvarsmakten och MSB har ett fortsatt ansvar för att främja och utveckla den sammanhängande planeringen fram till 2025 och den handlingsplan och process vi nu arbetar fram talar om hur vi ska göra det. Det blir tydligt och tar totalförsvaret ytterligare ett steg framåt, konstaterade Camilla Asp när hon tillsammans med ÖB Micael Bydén hälsade välkommen. 
Dricksvattenförsörjning i höjd beredskap

Den statliga livsmedelssektorns (Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt) arbete med dricksvattenförsörjning var ett exempel under Totalförsvarets chefsmöte som illustrerar de framgångsfaktorer och utmaningar som totalförsvarsutveckling innebär.

Livsmedelssektorn har genomgått stora förändringar genom digitalisering och automatisering, beskriver Annika Sohlström, GD på Livsmedelsverket, utvecklingen. 
– Pandemin har påskyndat beredskapsplaneringen, då bristen på arbetskraft från andra länder och försenade transporter har inneburit utmaningar. Sektorn har även fått ett särskilt regeringsuppdrag att stärka dricksvattenförsörjningen i höjd beredskap. Här ingår förslag om att både ha förmåga att kunna upptäcka antagonistiska hot liksom att öka samarbetet tillsammans med representanter inom dricksvattenområdet i Norge och Finland.

Vi har nytta av att vi sedan tidigare har en bra dialog med näringslivet. Bland annat har vi inom ramen för vårt regeringsuppdrag föreslagit ett antal åtgärder om hur rent dricksvatten ska kunna prioriteras som involverar både företag inom kemikalieområdet såväl som branschorganisationen Svenskt Vatten. 
Ska vara tydligt vem som gör vad

Näringslivets viktiga roll för försörjningsberedskapen och hur samarbete med företag ska fungera diskuterades under mötet.  

Inom det civila och det militära försvaret finns ömsesidiga behov och gemensamma satsningar att göra. Totalförsvarets chefsmöte är en viktig kanal för erfarenhetsutbyte, dialog och samtal.

Utifrån den planering och process vi nu föreslår kommer Försvarsmakten och MSB att lämna rekommendationer till Regeringskansliet om fortsatt utveckling, säger ÖB Micael Bydén. Delaktighet och initiativ välkomnas i vårt gemensamma arbete. Det driver totalförsvarsförmågan vidare och stärker nätverket aktörer emellan.