Swedec stödjer inrättandet av minröjningscentrum i Ukraina

Sedan lång tid finns ett väletablerat bilateralt samarbete mellan Sverige och Ukraina. Den svenska regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att under 2020 fortsatt genomföra försvarsrelaterat samarbete med Ukraina inom ramen för landets säkerhetssektorreformsarbete.

Gruppbild vid Swedec
Gruppbild vid Swedec
Den ukrainska delegationen tillsammans med representanter från Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. Foto: Björn Sönnerling/Försvarsmakten
Ukraina och Sverige tillsammans
Sveriges reformsamarbete med Ukraina initierades 1995. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

Under 2019 besökte Ukrainas militärattaché till Sverige, överste Serhii Harbarenko, tillsammans med representanter från den ukrainska försvarsmakten Swedec. Mötet syftade till att föra dialog kring ett utökat bilateralt samarbete mellan Swedec och Ukraina inom minröjningsområdet.

Den åtgärdsplan som togs fram i samband med mötet fastställdes genom ett regeringsbeslut i december 2019. Swedecs uppdrag för 2020 har bestått av att genomföra minröjningsutbildning för ukrainska försvarsmakten och att stödja Ukraina inför etablerandet av två nationella minröjningscentrum.

Utbildning i Eksjö

Under tre veckor i höst har Swedec genomfört en minröjningsutbildning för personal ur den ukrainska försvarsmakten. Utbildningen har syftat till att öka förmågan att hantera den komplexa ammunitions- och minhotbild som råder längs den östra gränsen av Ukraina. Utbildningen har bland annat omfattat riskmedvetenhet, lokalisering, identifiering, utmärkning samt röjning av minor och ammunition.

Upprättande av en nationell minröjningsstruktur

I dagsläget är flertalet ukrainska myndigheter involverade i landets ammunitions- och minröjnings- verksamhet och Ukraina inrättar nu en ny lag för landets minhantering. Lagen innebär bland annat att två nationella minröjningscentrum kommer byggas upp för att samordna och koordinera alla aktörer.

Under en veckolång workshop agerade Swedec mentorer och gav de ukrainska representanterna Swedecs syn på myndighetssamverkan och berättade om erfarenheterna kring Swedecs roll i det svenska samhället. Det var en intensiv vecka fylld av dialoger, erfarenhetsutbyte och samverkan.

– Det har varit en bra vecka och vi har tillsammans lagt grunden för vårt fortsatta bilaterala samarbete inom ammunitions- och minröjning, berättar Serhii Matveichuk överstelöjtnant vid ukrainska generalstaben.

Förutom Serhii Matveichuk bestod den ukrainska delegationen av Ihor Herasymenko – parlamentariker och Serhii Zubarevskyi – överste vid ukrainska försvarsdepartementet.
Alla tre med nyckelroller kopplat till Ukrainas nya minhanteringslag, inrättandet av en ny nationell minröjningsstruktur och uppbyggnaden av två nationella minröjningscentrum. Dessutom deltog överste Serhii Harbarenko – Ukrainas försvarsattaché till Sverige.

Vägen framåt

De aktiviteter som är planerade för 2021 kan delas upp inom två områden, dels att höja den operativa minröjningsförmågan för ukrainska försvarsmakten och dels att vara ett stöd och agera mentorer i Ukrainas inrättande av en nationell minröjningsstruktur och vid uppbyggnaden av två nationella kompetenscentrum lika Swedec.

Swedec är en internationellt erkänd aktör med bred och mångårig erfarenhet inom ammunitions- och minröjning. Det stöd som svenska Försvarsmakten genom Swedec ger till Ukraina är av stor betydelse för att landet ska kunna hantera den svåra minsituationen.

 För oss är det en stor ära att Ukraina vänder sig till Sverige och Swedec och vi ser att vår erfarenhet och kunskap inom området är till stor nytta för Ukraina, säger överstelöjtnant Fredrik Johnsson ställföreträdande chef för Swedec och ansvarig centrets stöd till Ukraina.