De utbildar framtidens sjukvårdare

Den centrala befattningsutbildningen i sjukvård pågår för fullt på Trängregementet. De kommande dagarna kommer de att ha en stor funktionsövning där eleverna får testa sina kunskaper.

Sara Söderqvist och Göran Thornér är kursledare för den centraliserade befattningsutbildningen (CBU) i sjukvård och arbetar som lärare på Försvarsmaktens logistik- och motorskola. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten

De flesta som går utbildningen gör sin värnplikt på Trängregementet, men flera kommer från andra regementen, såsom Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet, Luftvärnsregementet och Göta ingenjörregemente. 

Löjtnant Göran Thornér och sjuksköterska Sara Söderqvist, är kursledare för den centraliserade befattningsutbildningen (CBU) i sjukvård och arbetar som lärare på Försvarsmaktens logistik- och motorskola på Trängregementet.

Vad går den här kursen ut på?

Sara: "Kursen syftar till att utbilda de värnpliktiga till sjukvårdare. Detta är deras befattningskurs, det som gör att de får en specialiserad inriktning på sin militära grundutbildning. I grunden utbildas alla värnpliktiga till att bli soldater, alltså att ha baskunskaper i väpnad strid. Sen kan man ha olika inriktningar på sin grundutbildning."

Vad ska en sjukvårdare kunna?

Göran: "En sjukvårdares uppgift är att få den skadade att överleva tills dess att han eller hon kan få mer kvalificerad vård, till exempel på ett sjukhus. Alla soldater ska kunna vissa grunder i sjukvård. Det första, omedelbara omhändertagandet som man ska kunna erbjuda sin kamrat i strid kallas för kamrathjälp. Det kan handla om att sätta ett första förband över ett blödande sår."

"En sjukvårdare ska kunna mer än så. I sjukvårdarens uppgift ingår att behandla den skadade tills att man kommit till en plats där det finns möjlighet till kvalificerad vård såsom kirurgi."

Vad är skillnaden mellan CBU:n i sjukvård och en undersköterskeutbildning på gymnasienivå?

Sara: "Det finns en del gemensamt, till exempel kursmomentet Medicin 1 och etik. Man kan säga att den teoretiska biten till stora delar är samma. CBU:n är dock kortare och inte lika omfattande som en undersköterskeutbildning. Den praktiska delen är inriktad mot skador och mycket akuta situationer, som kan uppstå i väpnad strid."

"Begreppet CABCDE används internationellt inom akutsjukvård, och det använder vi även i denna CBU. Dessa bitar får våra elever lära sig att arbeta med i en akut situation:"

  • C = catastrophic bleeding. Stoppa akut blödning,
  • A = airway. Skapa fri luftväg.
  • B = breething. Undersöka andningen och se till att det funkar så bra som möjligt. 
  • C = circulation. Puls, cirkulation, blodtryck och olika typer av invärtes och utvärtes skador.
  • D = disability. Kontroll av medvetandegrad, samt kontroll av extremiteter (kroppsdelar) och rygg
  • E = exposure. Åtgärder för att förhindra nedkylning. Här ingår också att göra en djupare undersökning efter det att man gått igenom CABCDE-stegen."

Göran: "I militär sammanhang kan man lägga till en bokstav i början av CABCDE, nämligen L eller S. L betyder undanröj livsfarligt läge, och S betyder säkerhet. Det gäller alltså att först och främst få den skadade till ett läge där det inte är akut livsfarligt att vistas. I till exempel en eldstridssituation pratar man om Tos – taktiskt omhändertagande i strid. Man behöver flytta bort sin kamrat från faran. Ett exempel på Tos är att några soldater i gruppen skjuter på fienden medan de andra släpar iväg den skadade till en något mer skyddad plats där man kan börja vårda."

"Våra elever utbildas till sjukvårdare. Deras roll är inte att vara längst fram i fält i en stridande grupp, utan de är något bakom och har i uppdrag att få undan och hjälpa de skadade i fält. I stridande grupper som finns längst fram på krigsfältet finns det särskilda stridssjukvårdare. De ska kunna ge lite mer än kamrathjälp, men sedan tar sjukvårdarna över, när den skadade har flyttats lite längre bort från den skarpa striden."

Vad kan man göra efter att man gjort en grundutbildning som sjukvårdare?

Sara: "Om man vill fortsätta inom Försvarsmakten kan man bli anställd som soldat. Här på Trängregementet finns det ett antal heltidsanställda soldater. Man kan också bli deltidsanställd och arbeta med annat vid sidan om eller studera, många av våra elever läser vidare och fortsätter arbeta i vården. Man kan även arbeta som civilanställd sjuksköterska eller läkare inom Försvarsmakten, efter att man avslutat sin högskoleutbildning. Och så kan man givetvis bli officer!"

"Det är vanligt att man arbetar i några år som anställd soldat, och därefter läser en specialistofficersutbildning. Här på Försvarsmaktens logistik- och motorskola på Trängregementet kan man bli specialistofficer inom exempelvis sjukvård och logistik. Är man intresserad av att jobba som militär chef i Försvarsmakten kan man läsa officersprogrammet och göra sin specialisering här på Trängregementet." 

Kan man ha olika inriktning på sin grundutbildning som sjukvårdare?

Sara: "Inom grundutbildningen kan man välja två inriktningar: förbandsplats respektive sjukvårdsfordon. I den sistnämnda inriktningen ingår det att lära sig arbeta i olika typer av ambulans."

Hur kommer man in på grundutbildningen med sjukvårdarinriktning?

Sara: "Det är Rekryteringsmyndigheten som beslutar var man hamnar utifrån de testresultat man får när man mönstrar, men man kan önska vilken inriktning man vill ha."

Om man redan är undersköterska när man påbörjar sin grundutbildning, måste man ändå läsa hela CBU:n?"

Göran: "Nej, CBU:n är indelad i tre delkurser. Delkurs 1 är den teoretiska som en redan utbildade undersköterska får hoppa över. Då ser vi till att du utvecklas vidare på annat sätt, till exempel genom att erbjuda mer praktik. Delkurs 2 är teori och praktiska moment på skadelära. Delkurs 3 är momentet där man funktionsövar sina befattningar."

Vad händer efter CBU:n?

Sara: "CBU:n är 13 veckor lång, Sen fortsätter den militära grundutbildningen. Det ingår mycket övning. Sedan vecka 3 har vi haft en hel del praktiska moment, som de heltidsanställda soldaterna undervisar i. Under de närmsta dagarna kommer vi att ha vår funktionsövning. Där övar och praktiserar eleverna sina befattningar i olika utbildningsmoment." 

"Under senare delen av våren ingår vi i en bataljonsövning. Och den stora slutövningen kommer att bli under Försvarsmaktsövning Aurora 20. Det ska bli riktigt spännande!"