Från sladden till säkerhetspolitiska utmaningar

De jobbar bakom kulisserna, de är kvinnorna och männen som inte syns men som skapar förutsättningarna för att en övning som CJSE 19 är genomförbar, de är Ledningsträningsavdelningen.

De är de osynliga männen och kvinnorna som inte syns men som finns bakom kulisserna. Varenda detalj är viktig. Om inte sladden sitter som den ska fungerar varken den fysiska eller den fiktiva miljön. Foto: Sofia Norin Jansson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Ove Härnqvist visar hur processen ser ut inför, under och efter arbetet med en övning som CJSE 19. Foto: Sofia Norin Jansson/Försvarsmakten
Ulrika Skoogh är en av två övningsadministratörer som jobbar med allt från bemanning till att hantera ärenden och frågor i linjeorganisationen. Foto: Sofia Norin Jansson/Försvarsmakten
Kapten Peter Lindskog ihop med sin avdelning, metod och funktionssektionen ser till att den fiktiva miljön fungerar som det ska. Foto: Sofia Norin Jansson/Försvarsmakten

Det formella uppdraget ” Genomför CJSE 19” kommer från högkvarteret och landar hos Ledningsträningsavdelningen. Därefter påbörjas arbetet med att bryta ner uppdraget. När uppdraget väl har kommit görs en analys av vad det innebär, vilka som behöver vara involverade och vad som ska uppnås med övningen som innebär att möjliggöra en komplett krisoperation. Ledningsträningsavdelningen svarar för att sätta upp infrastrukturen och för att bedriva en övning som CJSE 19. Det krävs en hel del resurser, kunskap och erfarenheter för att initiera övningen och för att få alla de olika delarna att fungera.

– Navet i det nätverksbyggande och förberedelser som krävs utgår från den erfarenhet som finns på den här avdelningen, både det sociala och personliga nätverk som finns är uppbyggt under lång tid och är en förutsättning för att det ska bli en bra övning, säger överstelöjtnant Ove Härnqvist, avdelningschef på Ledningsträningsavdelningen.

För att kunna formalisera det hela behövs en process, ett arbetssätt som på ett effektivt sätt möjliggör den här sortens övningar. Från att uppdraget kommer till genomförande och utvärdering är det normalt sett en planeringstid på tolv månader. Det är många aktörer som är involverade inte bara inom Försvarsmakten men även utanför så som olika nationers försvarshögskolor, friviligghetsorganisationer och civila aktörer.

– Träningsavdelningen ska skapa förutsättningarna och leverera en övning som ger önskad effekt till de som övas, i och med det har aktörerna ett stort utrymme att påverka övningsmålet. Det är många komponenter som ska finnas på plats, men som inte deltagarna tänker på, säger överstelöjtnant Ove Härnqvist

En av de komponenter som måste finnas på plats är personal, inte bara personal från ledningsträningsavdelningen utan även personal som ska gå in i olika befattningar under övningen.

Ulrika Skoogh är en av två övningsadministratörer på övningsplaneringssektionen. Ulrikas huvuduppgifter inför och under övningen är personalhantering samt utbildning. I planeringsskedet jobbar hon främst med rekryteringen av personal till övningen. Redan i planeringscykeln går ett mail ut för att rekrytera till olika befattningar som ska bemannas under övningen. Mailet skickas till allt från frivilliga organisationer till reservofficerare. Under övningen har Ulrika ansvar för cirka 100 personer i många olika roller.

– Det är väldigt olika vad vi gör i planeringsstadiet och i genomförandestadiet. När vi är i ett genomförande är vi väldigt breda. Man rycker in både här och där när det uppstår saker. Vi är ett serviceorgan och när övningen väl drar igång ska vi finnas där för våra gäster, säger Ulrika Skoogh.

Utöver personal och utbildning hanterar även övningsadministratörerna alla förberedelser för workshops, konferenser, diplom, gästlistor, bordsplaceringsarbete, stötta Exdir i beslut som behöver genomföras samt hantera ärenden och frågor i linjeorganisationen.

En stor styrka är inte enbart all den kunskap och erfarenhet som personalen besitter men även att all materiell finns. Från sladden till det ledningsträningssystem där säkerhetspolitiska utmaningar kan spelas i en simulerad miljö.

Målet är att spela upp en miljö som är så realistisk som möjligt för de övade. Med hjälp av ett antal simulatorer skapas en syntetisk miljö och här har simulatorteknikerna en viktig roll då de bygger spelplanen utifrån de övningsmål som är satta. Till hjälp används kartunderlag som det läggs ett antal spelpjäser på i spelplanen. När det är klart ska de övade inte veta vilket som är syntetiskt och vilket som är verkligt.

Det är omkring 100 individer i övningskontrollen och cirka 600-700 individer som övas. För att dem ska kunna genomföra övningen så behövs det stödsystem som sätts upp av stöd och tekniksektionen. 2500 spelpjäser läggs in i simulatorn och utan systemet blir det svårt att hålla koll på allt som pågår.

– Under övningen är vi övervakningscentralen för att hålla igång spelplanen och spelpjäserna. Vi bevakar hur miljön mår, att servrarna mår bra, tar back-uper, agerar helpdesk och support. Vi sköter helt enkelt allt det tekniska för att spelet ska fungera, säger Peter Lindskog på metod och funktionssektionen.

Inget system fungerar utan sladdar. Teknik och stödsektionen bygger hela övningen fysiskt. Sektionen är byggplatskonstruktionen. Så fort en tanke ska bli verklig så är det sektionen som utför arbetet. Allt är portabelt och det går att mer eller mindre att bygga var som helst, från att en hall är helt tom till att det blir en fulländad övningshall.

Sektionen har ofta väldigt korta ledtider och en av de större utmaningarna är tidspressen. Sena förändringar som i sin tur gör att personalen måste vara extremt flexibla. När övningen väl är igång är det även en hel del som byggs om och en del som läggs till.

– Det är vår verklighet och det är det som gör oss starka, säg vad ni behöver så ordnar vi det då allt är ett enda stort lagbygge, säger löjtnant Gustav Ståhl, chef för stödsektionen.

Efter att ha rott övningen i land stannar inte arbetet upp på ledningsträningsavdelningen, då verksamheten pågår kontinuerligt. När övningsdeltagarna har åkt hem fortsätter avdelningen sitt arbete med att utvärdera och ta med sig erfarenheterna från årets övning till kommande CJSE.