Totalförsvarsplikten åter till Göta ingenjörregemente

Sveriges regering fattade under förra året beslut om att Försvarsmakten åter kan genomföra grundutbildning under totalförsvarsplikten, något som inte gjorts sedan 2010. Vid ingenjörregementet i Eksjö genomför nu ett trettiotal rekryter sin grundutbildning under de nya förutsättningarna.

Hemvärnsrekryter vid Ing 2 står uppställda på skjutbana.
Hemvärnsrekryter vid Ing 2 står uppställda på skjutbana.
I januari ryckte 33 rekryter in på Göta ingenjörregemente för att påbörja den fyra månader långa grundutbildningen till hemvärnssoldat. För första gången sedan 2010 genomförs denna utbildning under totalförsvarsplikten. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Hemvärnsrekryter vid Ing 2 tar på skyddsmask inför skjutning på skjutbana
Rekryterna tar på sig skyddsmasken och gör sig redo för att skjuta. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Hemvärnsrekryt övar träffsäkerheten på skjutbana ikläd skyddsmask.
En soldat måste kunna strida även när hot för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot förekommer. Att skjuta med skyddsmask är då en utmärkt övning som även ställer extra krav på andning och lugn. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Hemvärnsrekryt får sin träffbild efter skjutning med skyddsmask utvärderad av instruktör.
Instruktören utvärderar rekrytens träffbild och ger råd om hur den kan förbättras. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Hemvärnsrekryter på Ing 2 står uppställda på skjutbanan för visitation före skarpskjutning.
Stina Lindahl är en av dem som nu genomför grundutbildning under totalförsvarsplikt vid Göta ingenjörregemente. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

”GAS!” Vrålet från befälet utlöser en febril aktivitet när rekryterna sliter av sig hjälmar och annan skyddsutrustning för att dra på skyddsmasker över sina ansikten. Sedan går de direkt ner i skjutställning för att bekämpa moståndaren, som idag utgörs av pappfigurer ett hundra meter längre bort. För rekryterna, som befinner sig på skjutbana, är det här en dag bland alla andra. Det är lite mer än en månad sedan de påbörjade sin militära grundutbildning till hemvärnssoldater och mycket har hänt på den tiden.

— Utbildningen är tuffare än jag trodde. Det är påfrestande att vara så mycket tillsammans med folk hela tiden. Man är så van i det civila att ha sitt eget utrymme och här delar man allt, hela tiden. Man blir aldrig av med varandra förens man kommer hem, säger rekryten Stina Lindahl och skrattar.

Rekryterna som nu genomför utbildningen har sökt utbildningen frivilligt, en väg in i Försvarsmakten som från första januari i år kompletteras med totalförsvarsplikt. Eftersom kraven, testerna och även själva utbildningen inte förändras nämnvärt är skillnaden på individnivå liten. För regementet innebär det däremot större skillnad, eftersom man nu arbetar med ett annat lagutrymme än tidigare.

— Rekrythandläggare, försvarshälsan och förbandsledningen har alla fått lära sig nya saker. Därför är det bra uppvärmning att vi har en relativt liten grupp på 30 rekryter nu, till skillnad från de cirka 170  som kommer att rycka in till hösten, förklarar plutonchef Christian Waldmann,

Huvuddelen av de rekryter som till hösten påbörjar utbildningen har valts ut genom mönstringsunderlaget, ett frågeformulär från rekryteringsmyndigheten som alla 18-åringar är skyldiga att svara på. Frågorna handlar om bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning och fritidsintressen. Svaren förs in i en tillfällig databas och används sedan för att välja ut de individer som bedöms mest lämpliga för mönstring. Där testas bland annat kandidaternas fysiska och mentala prestationsförmåga för att avgöra om de är lämpliga soldater. Hur många av rekryterna som tas in via frivillig väg och hur många som kallas in via totalförsvarsplikt avgörs av det totala personalbehovet och kommer sannolikt att variera från år till år.

Men oavsett vilken väg man sökt in till Försvarsmakten genomför alla grundutbildningen under samma förutsättningar, det vill säga under totalförsvarsplikt. Det innebär samma utbildning, samma ersättning och att soldaterna efter avslutad utbildning även kan söka arbete i Försvarsmakten med samma vilkor. Det innebär också att rekryterna inte längre kan avbryta sin utbildning på eget initiativ. Istället hanteras ärendet av en granskningsnämnd som avgör om individen har skäl att lämna utbildningen. Något som inte alla rekryter kände till när de sökte utbildningen

— Jag var inte helt medveten om vad totalförsvarsplikten innebar innan jag blev antagen, men jag är inställd på att göra hela utbildningen så för mig kvittar det, berättar rekryten Sebastian Wiman.

För Sebastian och hans kamrater väntar nu ytterligare ett par månader innan de kan kalla sig för hemvärnssoldater, en viktig del i det svenska totalförsvaret.