Godkänt och klart

Jokkmokksbasen – en viktig del i Sveriges försvar

Ett viktigt steg för flygvapnets fortsatta utveckling i norr blev klart i dag – Norrbottens flygflottilj fick ett driftgodkännande för sidobasen i Jokkmokk.

Under tuffa förhållanden sattes det transportable flygledartornet upp. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
En fyrgrupp Jas 39 Gripen genomförde en överflygning i samband med driftgodkännandet. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten

Som ett led i att kunna använda flera baseringsmöjligheter har personal från F 21 genomfört ett intensivt arbete för att säkerställa flygtrafikledning under fältmässiga förhållanden vid F 21:s sidobas i Jokkmokk. För att få bedriva flygtrafikledningstjänst från en flottiljflygplats eller flygbas måste flygledarna upprätthålla Transportstyrelsens krav på metoder och rutiner, samtidigt som Försvarsmakten måste leva upp till Flygsäkerhetsinspektionens krav vad avser de tekniska tjänsterna inom kommunikation-, landnings- och navigeringshjälpmedel samt teknisk övervakning av dessa tjänster.

— En tillträdeskontroll genomförs i syfte att klarlägga huruvida ett driftgodkännande för verksamheten kan lämnas av respektive tillsynsmyndighet, säger Henrik Hansson, sambands och informationssystemschef.

Under det senaste halvåret har F 21 med stöd av Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Luftfartsverket gjort stora ansträngningar för att möta de krav som ställs för att få bedriva flygtrafikledningstjänst vid sidobasen i Jokkmokk. Parallellt med ett omfattande dokumentationsarbete vid Försvarets materielverk och försvarsmaktens högkvarter, har flottiljens 343:e sambandstropp satt upp ”Komnät Flygbas” i terrängen kring sidobasen.

— I en stundtals extremt utmanande väderlek har transportabelt flygledartorn, landningsradar, flyg- och markradiosystem samt teknikcontainrar sammanbundits med 25 kilometer fältfiber. I flera veckor har personalen upprättat, utfört systemtester och jobbat med felavhjälpande underhåll, säger Henrik Hansson.