Ledningsövning gav värdefulla erfarenheter

Gott samarbete inför totalförsvarsplanering

Under två dagar samlades cirka 100 personer från 13 olika myndigheter i Västra Götalands län på Göteborgs garnison för att tillsammans öva förmågan att hantera samhällsstörningar. Övningarna sträckte sig från den gråzon som finns innan krig utbryter till höjd beredskap och krig. Övningen, som planerades av representanter från Militärregion Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland, Polisregion Väst och Västra Götalandsregionen var den först i sitt slag på många år.

Bengt Alexandersson, Lisbeth Schultze, Klas Friberg
Bengt Alexandersson, Lisbeth Schultze, Klas Friberg
Bengt Alexandersson, chef för Militärregion Väst, Lisbeth Schultze, tillförordnad landshövding för Västra Götalands län och Klas Friberg, regionpolischef för Polisregion Väst. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Gemensamt möte med 13 myndigheter.
Cheferna är samlade för ett gemensamt samordnings- och inriktningsmöte. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten

Det övergripande syftet med den regionala ledningsträningsövningen var att bidra till utvecklingen av samhällets krisberedskap och Försvarsmaktens operativa förmåga. Det som tillsammans utgör totalförsvaret.

– Den här övningen är en direkt förberedelse för den stora försvarsmaktsövningen Aurora och utgör en bra grund för den fortsatta totalförsvarsplaneringen. Det är första gången som vi övar samordning och gemensam inriktning på chefsnivå. Fokus under övningen har varit cheferna, säger Bengt Alexandersson, chef för Militärregion Väst.

Totalförsvarsplanering är en uppgift som staben för Militärregion Väst arbetar kontinuerligt med. Allt ifrån möte på ledningsnivå mellan länsstyrelser, andra myndigheter och kommuner till olika typer av samverkansövningar, som denna.

Tre scenarier övades

I övningen deltog chefer på högsta ledningsnivå samt sakkunniga inom olika verksamhetsområden, såsom juridik och kommunikation. Fokus låg på samordning, inriktning och strategiskt beslutsfattande. Övningen genomfördes som en seminarieövning, där aktörerna växlade mellan gemensamt och eget arbete. Tre scenarier ingick i övningen. Det första handlade om komplexa samhällsstörningar i västra Sverige och hot mot samhällsviktig infrastruktur. Det andra bestod i att Sverige skulle genomföra värdlandsstöd, vilket innebär att landet tar emot utländska förband. Det tredje scenariot handlade om att Sverige befann sig i krig.

Krävs samverkan för att det ska fungera

Länsstyrelsen Västra Götaland är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet. De hade därmed en viktig roll under övningen genom att kalla länets chefer till samordnings- och inriktningsmöten för att skapa en samlad lägesbild och ta fram en gemensam inriktning för det fortsatta arbetet.

– Ingen enskild myndighet klarar detta själv. Det krävs samverkan för att samhällets resurs ska kunna samordnas på bästa sätt. Det är också viktigt att de civila myndigheterna gemensamt kan öva samverkan med Försvarsmakten, säger Lisbeth Schultze, tillförordnad landshövding för Västra Götalands län.

Bra och lärande övning

Vid den gemensamma utvärderingen av övningen framkom att det varit en bra och lärande övning. Fler deltagare konstaterade att det dykt upp frågor som myndigheterna måsta lösa tillsammans, men också att de har egna uppgifter att arbeta vidare med.

– Övningen har gett oss en möjlighet att förnya kunskapen runt hur vi hanterar så svåra frågor som höjd beredskap och krig. En framgångsrik samverkan bygger på att ha gemensamma lägesbilder och det har vi tränat på under de här dagarna, säger Klas Friberg, regionpolischef för Polisregion Väst.

Även Länsstyrelsen tyckte övningen var givande.

– Vi har satt ytterligare ett fokus på arbetet med civil planering. Vi har inte aktivt arbetat med detta område på flera år. Nu har vi fått många viktiga inspel inför det fortsatta arbetet, berättar Lisbeth Schultze.

13 deltagande aktörer

De aktörer som deltog i övningen var; Militärregion Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland, Polisregion Väst, Västra Götalandsregionen, Säkerhetspolisen region Väst, Räddningstjänsten i Storgöteborg, Trafikverket, Göteborgs hamn, Tullverket, Kustbevakningen, Göteborgs stad, Sjöfartsverket och Försvarsmedicinskt Centrum.