2016 i bilder

På rätt väg mot en stärkt militär förmåga

2016 har för Försvarsmakten varit ett intensivt men också resultatrikt år. Viktiga steg har tagits för att utveckla den militära förmågan i en omvärld som de senaste åren blivit alltmer osäker. Det framgår av den årsredovisning som nu lämnats in till regeringen.

Det svenska förbandet i Mali fick besök av statsråden Margot Wallström och Peter Hultqvist. Med på besöket var även ÖB Micael Bydén. Under ett dygn fick den svenska delegation möjlighet att träffa förbandet och skapa sig en uppfattning om verksamheten och situationen i landet. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
I januari överlämnades den första sjöoperativa helikoptern till Försvarsmakten. Den nya versionen av helikopter 14 har taktiska radar för ytspaning samt sonarer för spaning under vatten. Viktiga funktioner för ubåtsjakt. En annan helikopter 14 (bilden) syntes på markstridsdagarna i Boden. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under mars månad hölls den stora norska övningen Cold Response med 15 000 deltagare. Övningen hölls huvudsakligen i Norge med cirka 2 000 svenska deltagare. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
På Valborgsmässoafton firades kungens 70-årsdag. Statsceremoniell verksamhet är en del av Försvarsmaktens uppdrag. Under året döptes även två prinsar med sedvanligt inslag från Försvarsmakten. Foto: Sofia Hag/Försvarsmakten
I maj var det inryckning till den nya förlängda grundläggande utbildningen, GU. På bilden hämtar Johanna Jonsson, 21, från Skellefteå, ut persedlar från förrådet på Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Svenska och estniska soldater övade tillsammans under helg i juni. Kommentarerna från de svenska och estländska hemvärnssoldaterna var positiva och de har alla samma målsättning, att kunna bidra till ett säkert Östersjöområde. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Sommaren är festivalernas tid. Försvarsmakten deltog i Pride-festivaler på flera orter i landet. I Luleå gick ett 30-tal försvarsmaktsanställda i paraden från främst Luleå och Boden, till en början i hällande regn. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Soldater från Göta ingenjörregemente, Ing2, upprättar krigsbro 4, under övningen Bison Counter som hölls i Småland och Blekinge. Övningen samlade cirka 1 000 deltagare från 21 länder och hade fokus på C-IED, att kunna upptäcka och röja okonventionella bomber. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Hemvärnsövning i Sundsvall i september. De tre civila åskådarna har försetts med hörselproppar av övningsledningen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Heavy airlift wing, HAW, är en multinationell transportresurs där svenska försvarsmakten är en del. Med sina tre C-17 plan har besättningarna genomfört ett 20-tal flygningar till Mali under året. Filip Däldehög gör ren vindrutorna i cockpit från allsköns skräp efter landning i Bamako, Mali. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Röjdykare har fått i uppdrag att söka av en kaj i närområdet för att säkerställa att den är fri från skadliga objekt under marinövningen Swenex. Under Swenex fanns även det återskapade markbaserade kustrobotsystemet med. Systemet är uppbyggt runt sjömålsroboten RBS 15. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
En 380 kilo tung granat i Dalkarlsberg utanför Nora oskadliggjordes av ammunitionsröjare från Swedec. Granaten täcktes med ett betongfundament och därefter ett berg av sand. Under året har amröjarna även stöttat samhället bland annat med fastigheter belamrade med vapen och granater i Dalarna samt oexploderad ammunition på övnings- och skjutfältet i Trängslet utanför Älvdalen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Den osäkra omvärldsutvecklingen ställer höga krav på förmåga till anpassning. För att möta kraven bygger Försvarsmakten ett starkare försvar, där den tidigarelagda etableringen på Gotland, en omfattande övningsverksamhet och fortsatt utveckling av nationella och internationella samarbeten är exempel på viktiga steg under 2016, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Försvarsmakten har under året vidtagit en rad åtgärder på materielsidan, bland annat när det gäller personlig utrustning, kvalificerade vapen och modifiering av fartyg. Ett ökat antal beredskapskontroller har också genomförts och såväl nationella som internationella övningar har prioriterats. Olika insatser för stöd till samhället, som eftersök, ammunitionsröjning och brandbekämpning, har varit mer omfattande än förra året.

Utvecklingen när det gäller samarbete med andra myndigheter, länder och organisationer har fortsatt varit bra. Samarbetet med Finland har utvecklats ytterligare och skapat bättre förutsättningar för hur de båda länderna gemensamt kan använda sina militära resurser. Det bilaterala samarbetet med USA har fortsatt utvecklats i en positiv riktning. Inom ramen för det nordiska samarbetet Nordefco har bland annat ett avtal om alternativa landningsplatser undertecknats. Sveriges deltagande i de internationella operationerna i Mali, Irak, Afghanistan och i andra länder har också utgjort betydelsefulla bidrag i svåra insatsmiljöer.

Försvarsmakten har under året också prioriterat ett arbete för att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. På regeringens uppdrag pågår arbetet tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Viktiga steg har tagits för att utveckla den militära förmågan i en omvärld som de senaste åren blivit alltmer osäker. Filmen sammanfattar året som gått och ÖB:s budskap till personalen.

Rekryteringen av blivande officerare och antalet inryckande till den nya militära grundutbildningen nådde inte målen förra året. Men andelen rekryter som fullföljer grundutbildningen har däremot ökat, vilket är positivt då fler kan krigsplaceras med rätt utbildning.

Ett år in i försvarsbeslutsperioden kan myndigheten konstatera att viktiga steg har tagits för att öka tillgänglighet och beredskap i krigsförbanden.

– Under 2016 har vi blivit en starkare och bättre rustad försvarsmakt. Det har varit ett högt tryck i organisationen och vi har nått verksamhetsmålen och mer därtill. Alla anställda och frivilliga som har bidragit ska vara stolta över resultatet – det är jag, säger Peter Sandwall.