Kick-off inför den nya grundutbildningen

I veckan har närmare 150 utbildningsansvariga från förband, skolor och centrum varit samlade på Militärhögskolan Karlberg för att sätta sig in i och i delar kunna påverka den nya militära grundutbildningen under ledningen av överste Olof Granander.
− Resan har varit intensiv, många har varit inblandade och det känns riktigt bra att vi nu kan köra en riktig ”kick-off”, konstaterar överste Granander som varit samordnare för arbetet med den nya grund- och repetitionsutbildningen.

Många frågor och givande diskussioner blev det under fältövningen på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Det har varit en intensiv vecka för Försvarsmaktens utbildningsansvariga på Militärhögskolan Karlberg. Föredragningar och grupparbeten tar tagit mycket tid i anspråk. För att betona vikten av det nya grundutbildningssystemet så inleddes den så kallade fältövningsveckan med ett anförande av överbefälhavare Micael Bydén. Överbefälhavaren betonade att personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs och vikten av att möta den enskildes behov, se den enskilde i det stora. Detta för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla personal.

Ny sammanhållen grundutbildning

Försvarsmakten inför nu en ny sammanhållen grundutbildning för att få bättre utbildade soldater redan från början. Soldaten och sjömannen kommer få en bredare grund att stå på för de uppgifter som jobbet innebär innan han eller hon anställs eller tecknar ett avtal med Hemvärnet*. Genom den längre utbildningen på mellan nio och tolv månader kommer kvalitén att höjas på krigsförbanden och hos den enskilde soldaten.

− Det skapas dessutom möjligheter att samla hela förband för att öva i större förband, till exempel att samordna grundutbildningen med repetitionsutbildningar. Därmed kommer vi bland annat kunna öva våra officerare, säger överste Olof Granander

Kostnaderna för det nya systemet kommer att vara högre men totalkostnaden, personal och verksamhetskostnader, beräknas bli samma som förut men en effekt kommer bland annat att bli att övningsverksamheten utökas vilket leder till bättre övade krigsförband.
Försvarsmakten bedömer också att man stärker den enskildes framtid bland annat genom alla de fördelar som det innebär att få en grundläggande utbildning i Försvarsmakten. Jobba i grupp, leda och organisera svåra uppgifter samt lösa problem är några exempel som är till nytta i för den enskilde i Försvarsmakten och sedan även i det civila livet.

Försvarsmaktens behov och rekrytens intresse

Rekrytens utbildningsinriktning styrs av tre faktorer: Försvarsmaktens behov, rekrytens intresse samt rekrytens kapacitet och förutsättningar för inriktningen.

− Försvarsmakten strävar alltid efter bästa lösningar för såväl rekryter som Försvarsmakten, men i slutändan är det alltid Försvarsmaktens behov som ytterst styr, säger överste Olof Granander.
Grundutbildningen är en yrkesförberedande utbildning där avsikten är att individen efter godkänd utbildning ska få en anställning eller ett avtal med Försvarsmakten. Genom grundutbildning utvecklas rekryten som individ, som lagspelare och förbereder honom eller henne för att kunna göra skillnad för andra, till exempel försvara svenskt territorium och svenska värden eller ge stöd till samhället. Utbildningen ger också rekryten möjlighet att söka till officers- och specialistofficersutbildningarna.

− Vi har nu presenterat och förklarat ritningen till nytt grund och repetitionsutbildningssystem. Med denna "utbildningsfältövning" kommer nu bygget av systemet kunna fortsätta på bredden. Allt från att planer för utbildning tas fram, till att IT-system förbereds för att stödja dokumentation av utbildning, avslutar Olof Granander.

 

*) Hemvärnssoldaternas utbildning kommer att vara 4 till 7 månader beroende på befattning eller tidigare utbildning.