Samverkan ger ett säkrare samhälle

Myndigheter som samarbetar

Fem representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är på besök i Eksjö för att utföra sprängtester med olika material på Swedec – Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.

På bilden ser ni fyra personer kika ner på marken, det är personal från Swedec och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som diskuterar resultatet efter en testsprängning.
Personal från Swedec och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, diskuterar resultatet efter en testsprängning. Foto: Monica Sandsvik Svensson
På bilden förbereder tre personer en testsprängning vid Swedecs testanläggning i Eksjö.
Förberedelser inför en testsprängning vid Swedec - Sveriges kompetenscentrum inom ammunition och minröjning. Foto: Monica Sandsvik Svensson

− Samarbetet som har pågått i några år fungerar alldeles utmärkt, vi ser anläggningen som vår extra arbetsplats påpekar Rolf Weinander, MSB.
− Vi var här och gjorde tester under maj och juni tidigare i år samt vid några tillfällen 2014.

Säkrare hantering och transporter

En lastbilsexplosion i Norge för några år sedan påvisade en ny risk i samhället, lastbilen transporterade ett utgångsämne till det sprängämne som används vid markberedning, gruvbrytning med mera. Utgångsämnet anses ofarligt tills det blandas ihop med ett annat ämne. Motorn i lastbilen fattade eld, branden var svår att släcka så området runtomkring spärrades av. Ämnet, som inte skulle vara farligt eller lättantändligt, exploderade men tack vare säkerhetsåtgärder orsakade explosionen ingen personskada.

− Sådana transporter kan utgöra ett samhällshot påpekar Agneta Jansson på MSB, plus att transporten/ämnet kan komma i fel händer. Händelsen väckte frågor - behöver regelverket ses över, behöver ämnet klassificeras om eller måste de som arbetar med ämnet och transporterar det tillståndsprövas? fortsätter Agneta.
− Vi testar hur farliga ämnena är i olika situationer för att kunna göra rätt avvägningar i våra regelverk och rekommendationer. Dels gör vi egna tester, dels samlar vi fakta från andra aktörer och i det här fallet tog vi del av en rapport kring lastbilsexplosionen i Norge.

Begräsningar i handeln

Hotbilden i samhället och världen har förändrats, det florerar recept på hemmagjorda sprängämnen (HME) över nätet, så vem som helst kan tillverka en bomb. En del händelser är så kallade farliga pojkstreck, andra är kriminella grupper i den undre världen som tillverkar bomber för att skrämma och utöva påtryckningar.

En del av det ökade hotet från improviserat tillverkade bomber (IED) har koppling till varor som finns till försäljning i både bygghandeln och i dagligvaruhandeln. EU har tagit fram gemensamma riktlinjer för vad som får säljas och till vem.

År 2010 tillsatte regeringen en nationell arbetsgrupp i Sverige för sprängämnessäkerhet, gruppen leds av MSB, Försvarsmakten och Polismyndigheten men samarbetet innefattar flera myndigheter. Swedec och Must (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) representerar Försvarsmakten.

− Gruppen ses en gång per månad, säger Rolf Weinander och kunskaps- och erfarenhetsutbytet är ovärderligt. Vi vill ligga steget före ”buset” och då är det viktigt med samverkan!

För att kunna ligga steget före är en av uppgifterna vid besöket hos Swedec att tillverka hemmagjorda bomber baserade på tillgängliga produkter, spränga dem och dokumentera hur reaktionen blir.

Resultaten används i arbetet med regleringen på EU-nivån och åtgärder nationellt, förklarar medarbetarna på MSB, så arbetet hjälper fler myndigheter och länder på ett snabbt och effektivt sätt.

Vinster för alla inblandade

Säkerheten och planeringen inför testerna är noggranna såväl vid dukning som vid sprängning.
− Det är farliga saker vi arbetar med, säger Agneta Jansson, därför är det tryggt att utföra testerna på Swedec. Deras anläggning är väl anpassad för den här testverksamheten och deras personal är professionell.
Ammunitionsteknikerna på Swedec, Erik Löfberg och Marcus Fjällgren, påpekar att samarbetet verkligen är en vinst för båda organisationerna.
− Vi lär oss nya saker vid varje moment som vi tar med oss till vår verksamhet, påpekar Marcus och i förlängningen leder det till ett säkrare samhälle!