Arméövning 15 under luppen

Arméövning 15, med drygt 4000 övade från 23 förband, avslutades för drygt en månad sedan. Under och efter övningen har ett intensivt utvärderingsarbete pågått under chefen för Militärhögskolan i Halmstads ledning, ett grannlaga arbete för att tillvarata värdefulla erfarenheter för att i förlängningen bidra till ökad operativ effekt.

Lars-Ingvar Petersson och Thomas Grevholm, MHS H, observerar ingenjörbataljonens arbete i samband med färjebyggnad i Motala. Foto: Tommy Karlsson/Försvarsmakten
Tommy Karlsson, chef för utvärderingsarbetet under Arméövning 15, genomför intervju med biträdande övningsledare Olof Johansson. Foto: Gunnar Johansson/Försvarsmakten

– Vårt utvärderingsarbete ska bidra till att utveckla Försvarsmaktens förmåga att genomföra större övningar, bidra till ökad operativ effekt helt enkelt, förklarar Tommy Karlsson, chef för Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Utvärderingsgruppens arbete syftar till att utvärdera övningen som sådan, det vill säga om övningsupplägget möjliggör att övningens syfte och mål uppnås. Utvärdering av förbanden och deras förmågor genomförs av andra aktörer samt av förbanden själva utifrån särskilda krigsförbandsspecifikationer.

Övningsupplägget i fokus

Övningens huvudsyfte var att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad, hela tiden med verksamhetssäkerheten i fokus. Under planeringsfasen inför övningen hade utvärderingsgruppen bland annat arbetat fram 14 grundfrågor och tre övergripande frågeställningar som till fullo gick att koppla till det önskade slutläget och övningsmålen för Arméövning 15.
– Vi har bland annat tittat mycket på hur övningsupplägget har medgett möjlighet att öva samordning både inom eget förband, mellan förband och mellan mark- och luftarena, berättar Thomas Grevholm, deltagare i utvärderingsgruppen från MHS H. Övningsterrängens lämplighet, det vill säga val av plats för olika moment, momentens svårighetsgrad kopplad till förbandens utbildningsståndpunkt och verksamhetssäkerheten är exempel på andra fokusområden för utvärdering.

Omfattande insamling av observationer och erfarenheter

Utvärderingsgruppen följde övningsverksamheten både i Kvarn och i Skövde/Karlsborg. Nyckelpersoner har identifierats och intervjuats, främst i övningsledningen, men även andra aktörer där bland annat brigadledningen i övad brigadstab ingick. Olika övningsmoment har följts och observerats. Gruppen har samlat in ett stort antal skriftliga svar på utvärderingsfrågor från övade i olika funktioner. Under sista övningsdagen gavs dessutom alla ingående förband möjlighet att, utifrån ett antal fördefinierade frågor, ge sin syn på övningens genomförande.

Drygt 350 olika observationer och intervjusvar struktureras och analyseras i efterarbetet. Utifrån detta analysarbete lämnade gruppen nyligen en första delrapport till arméchefen– utvärderingsgruppens första samlade intryck av övningen. Men det digra analysarbetet fortsätter för att utvärderingsgruppen ska kunna lämna en slutrapport i december.
– Sammantaget uppfattas övningen som mycket lärorik där en mängd erfarenheter har dragits för den fortsatta förbandsutvecklingen och kommande övningar, sammanfattar Tommy Karlsson. Det är glädjande när soldater uttrycker att det här är det mest inspirerande och motiverande de upplevt under sin tid i armén! Det är också glädjande att se att vi nu återtar förmågan att öva inom brigadsystemet, och det känns bra att vi med utvärderingsarbetet kan bidra till att utveckla former och metoder att öva inom markarenan.