Större nationellt fokus under 2014

Försvarsmakten har haft ett intensivt år, och har i allt väsentligt levt upp till de ställda målsättningarna samtidigt som verksamheten har genomförts inom tilldelad ekonomisk ram. Det framgår av den årsredovisning som nu lämnats in till regeringen.

Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.
Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

– Det skärpta militärstrategiska läget i vårt närområde har gjort att de nationella behoven stått i förgrunden och det påverkade vår verksamhet på ett genomgripande sätt. Vi genomförde flera åtgärder, bland annat en utökad verksamhet med våra krigsförband och anpassad incidentberedskap, säger generaldirektör Peter Sandwall.

Ett exempel är den underrättelseoperation som genomfördes i Stockholms skärgård under oktober som kunde fastställa att främmande makt kränkt svenskt inre vatten. Ett annat exempel på nationell verksamhet är Försvarsmaktens stöd till samhället och skydd mot olyckor.
– De bidrag som Försvarsmakten gav, med allt från hemvärnsförband till helikoptrar, i samband med skogsbranden i Västmanland och översvämningarna i Halland förtjänar särskilt att lyftas fram, säger Peter Sandwall.

Försvarsmakten har under 2014 fortsatt varit en efterfrågad internationell partner. Grunden lades för vårt bidrag till FN:s insats i Mali, tillsammans med en rad andra länder förbereddes Nordic Battle Group för den beredskapsperiod som började vid årsskiftet, och samtidigt som bidraget till ISAF i Afghanistan avslutades påbörjades istället Resolute Support Mission som ska bidra till att bygga upp de afghanska stukturerna.

Årsredovisningen beskriver också att det reformerade personalförsörjningssystemet har börjat finna sin form. Bland annat har nya sätt för karriärutveckling för gruppbefäl, soldater och sjömän tagits fram. Den uppmärksamhet som rekryteringskampanjerna får, arbetet med varumärket i ett arbetsgivarperspektiv och de samarbetsavtal som tecknats med andra arbetsgivare är andra viktiga resultat från det gångna året.

– Personalförsörjningssystemet utvecklas stadigt i rätt riktning och våra förband får successivt allt fler anställda. Men det finns ingen redundans och arbetsbelastningen har varit hög på många håll i organisationen, säger Peter Sandwall.