Försvarsmaktens förslag på ny organisation

I dag har Försvarsmakten lämnat ett förslag till regeringen på hur organisationen ska se ut efter 2018. I förslaget redovisas Försvarsmaktens planering för att lösa den av regeringen ställda uppgiften (RB 5) om lönekostnadsminskningar med 500 miljoner kronor 2019. Förslaget innehåller också Försvarsmaktens egna reduceringar mot sedan tidigare planerade personalvolymer.

Det inlämnade underlaget beskriver således både Försvarsmaktens fattade beslut om anpassningar av organisationen med hänsyn till tillgänglig ekonomi och regeringsbeslutet angående minskning av planerade lönekostnader. Detta innebär reduceringar av cirka 2 300 heltidsbefattningar, kontinuerligt tjänstgörande, av vilka cirka hälften i dag saknar bemanning. Av de borttagna befattningarna utgör ungefär hälften Försvarsmaktens egna rationaliseringar.

De negativa konsekvenserna är i redovisningen så omfattande att Försvarsmakten menar att dessa i praktiken motverkar den påbörjade försvarsreformen. Mot denna bakgrund föreslår Försvarsmakten att lönekostnadsreduktionen begränsas. Försvarsmaktens förslag begränsar reduktionen till att omfatta cirka 225 miljoner kronor 2019. Detta förslag benämns FM Org 18.

Försvarsmaktens egna rationaliseringsbeting, utifrån statsmakternas generella effektiviseringskrav, genomförs samtidigt i sin helhet. Sammantaget bedöms detta medföra kännbara produktionsmässiga och operativa konsekvenser. Inriktningen av Försvarsmaktens eget förslag till en ny organisation, FM Org 18, har varit att fullfölja det gällande försvarsbeslutet och så långt som möjligt bygga en insatsorganisation med moderna, gripbara och användbara förband. Förändringen från nuvarande organisation kan sammanfattas i fem större strukturella områden: 

- arméförbanden organiseras i brigadstruktur där stridsvagnskompanierna inordnas i de mekaniserade bataljonerna,
- marinförbanden omorganiserar Marinbasen samt ökar andelen tidvis tjänstgörande personal. Amfibiebataljonen inriktas därutöver mot sjöoperativ förmåga,
- flygvapenförbanden bildar fem flottiljstrukturer (av dagens flygflottiljer, helikopterflottilj och luftstridsskola) och nya krigsförband,
- lednings- och underrättelseförband inrättar FMTIS för ökad rationalitet.
- logistikförbanden krigsorganiserar FMLOG och organiseras för att stödja arméförband i brigadstruktur.

I arbetet med att reducera antalet befattningar i Försvarsmakten har krigsförbanden varit prioriterade. Efter noggrann analys förordar Försvarsmakten ändå att den rörliga operativa ledningen (ROL) i Enköping avvecklas. Dessutom läggs Marinens musikkår ned för att på så sätt undvika att ett ännu större ingrepp i insatsorganisationen görs. Försvarsmakten föreslår även att lönekontoret i Boden läggs ner då det administrativa systemet Palasso har ersatts av Prio som effektiviserar arbetsrutinerna.