På Militärhögskolan Karlberg har det utbildats officerare sedan 1792. Det gör skolan till världens äldsta militära akademi med utbildning av officerare i obruten följd .

Militärhögskolan Karlberg är i dag en levande akademisk miljö genom samarbetet med Försvarshögskolan som ansvarar för utbildning inom ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska på det treåriga officersprogrammet. De akademiska studierna kompletteras med att i kadettbataljonens regi utveckla soldatkompetens och fysisk prestationsförmåga samt genomgå ett omfattande individutvecklingsprogram. När kadetterna examineras har de en akademisk yrkesexamen om 180 högskolepoäng och kan anställas som officerare med fänriks grad i Försvarsmakten.

Managementenheten (ManE) leder och samordnar Försvarsmaktens samlade behov av management/förvaltningsutbildningar. Verksamheten syftar till att ge Försvarsmaktens chefer och specialister på alla nivåer rätt kompetens inom managementområdet, detta så att myndighetens verksamhet genomförs i enlighet med förvaltningsmässiga krav. Enheten är också Försvarsmaktens kompetenscentrum inom managementområdet samt myndighetens främste företrädare för managementämnet.

Försvarsmaktens enhet för idrott och fysisk prestationsförmåga (FMIF) finns också på Karlberg. Här utvecklas fysisk träning, fysisk prestationsförmåga och fysiska krav samt att enheten har ämnesansvaret genom det militära utbildningssystemet för fysiskt stridsvärde. Härifrån leds även den internationella representationen gällande de militära idrottssektionerna och utformningen av ett stimulerande motions- och tävlingsutbud för alla anställda inom Försvarsmakten.

Försvarsmaktens fyra lokalplaneringsenheter (LplE) utgör Försvarsmaktens lokalförsörjningskompetens och företräder myndigheten som hyresgäst gentemot Fortifikationsverket avseende öppet bestånd. Lokalplaneringsenhet mitt:s geografiska ansvarsområde omfattar Stockholms-, Gävleborgs-, Södermanlands-, Uppsala-, Västmanland-, Dalarnas- och Gotlands län. Enhetens uppgift är att stödja organisationsenheterna i garnisonerna; Arboga, Haninge, Enköping, Gotland, Kungsängen, Stockholm, Uppsala och Vällinge med garnisonsplanering, anskaffning, avveckling samt vidmakthållande av mark och lokaler. Enheten hanterar även objekt över ytan främst för Hemvärnets och FMLOG:s behov. LplE stödjer även Högkvarteret med underlag till planering och verksamhetsuppdrag, samt vid framtagande av styrande dokument avseende lokalförsörjning. Enheten ska också kunna ge stöd till övriga LplE samt även stödja HKV RPE INFRA med planering, utveckling och beställningar samt MHS K med vissa utbildningsresurser. Anskaffningsprocessen omfattas av om-, ny- och tillbyggnation, införhyrningar samt investeringar i mark, anläggningar och lokaler. Vidmakthållandeprocessen omfattas av planering, förvaltning, samt avveckling av fastigheter, mark och lokaler. Rätt infrastruktur skapar ökad operativ effekt.

Försvarsmaktens Veterancentrum (VetC) är myndighetens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet. Genom Veterancentrum utvecklas Försvarsmaktens veteranstrategi och implementeras Sveriges veteranpolitik. Enheten säkerställer genom styrning information, vägledning och kompletterande stöd till Försvarsmaktens utlandsveteraner och deras anhöriga före, under och efter insats. Veterancentrum ser till att Försvarsmaktens utlandsveteraner blir uppföljda i fem år efter avslutad insats och vid behov under längre tid. Här sammanhålls veteran- och anhörigarbetet vid förband, skolor och centra, och sluts överenskommelser med ideella samarbetsorganisationer inom området. Veterancentrum verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Vi initierar även forskning och studier för att öka kunskapen inom området.

Utöver detta lämnar Karlberg stöd till regering, riksdagen, överbefälhavaren och försvarsmaktsledningen samt till den statsceremoniella verksamheten. 

Läs mer om hur du kan bli student på Försvarshögskolans officersprogram och studera här på Karlberg på www.forsvarsmakten.se/officer.

Det byggs och renoveras mycket på Militärhögskolan Karlbergs område. Hos Fortifikationsverket går det att följa Karlbergs framtida utveckling.

Följ gärna Militärhögskolan Karlberg i sociala medier:
Facebook /mhskarlberg

Instagram @mhskarlberg

Youtube (mhsk)

Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
  • Förkortning: MHS K
  • Ort: Solna
  • Personal: 200
Så har vi räknat
Karta