Märke
Märke "kadett"
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Två officerare. Omgalonering.
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Den grundläggande utbildningen till specialist- och reservofficer är både teoretisk och praktisk. Under utbildningen på MHS H läggs särskild vikt vid den militära professionen och yrkesrollen där det gäller att bland annat träna förmågan att leda, utbilda och handleda soldater, sjömän och gruppbefäl. Försvarsmaktens värdegrund och den egna rollen som föredöme och förebild är andra viktiga delar av utbildningen.

Under den högre specialistofficersutbildningen ligger tyngdpunkten på att förbereda den blivande förvaltaren att kunna ingå i stabs- och ledningsfunktioner på taktisk nivå som tjänstegrensföreträdare och rådgivare till högre chef.

Militärhögskolan i Halmstad stödjer Högkvarteret i att leda och samordna all specialist- och reservofficersutbildning i Försvarsmakten med målet att bedriva en relevant och rättssäker utbildning av hög kvalitet som motsvarar både krigsförbandens krav och individens förväntningar på personlig utveckling i professionen.

Försvarsmakten har länge fått erkännande och respekt för sitt fokus på ledarskap och lärande. Hos oss finns Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE). De utvecklar ständigt dessa områden med uppdrag att ha ett brett Försvarsmaktsperspektiv. Nu fokuserar vi bland annat på ledarskapsutveckling på alla nivåer och i många former, på yrkesutveckling genom handledning, på kurser med blandad pedagogik där teknik och traditionell undervisning samsas, på att öka användningen av Försvarsmaktens lärportal och lärplattform, samt att med appar och andra moderna utbildningsmetoder ta tekniken till hjälp för att lära oss med högre kvalitet till lägre kostnader.

Notiser Från Militärhögskolan Halmstad

18 juni202115:53

Efter drygt tre år lämnade överste Anders Stach idag över befälet till överste Fredrik Zetterberg som nu tillträtt som ny chef för Militärhögskolan Halmstad. Fredrik Zetterberg har de senaste åren ägnat sig åt utveckling av luftvärnet med införandet av Patriot-systemet. Nu väntar nya uppgifter.

Överste Fredrik Zetterberg tar över befälet över Militärhögskolan Halmstad från överste Anders Stach. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

– Det är med stolthet och nyfikenhet jag nu tillträder som förbandschef för Militärhögskolan Halmstad, säger Fredrik Zetterberg. Stolthet och nyfikenhet för att få leda ett förband som är en central aktör i Försvarsmakten för utbildning och utveckling av specialist- och reservofficerare, samt utveckling av modern och ändamålsenlig ledarskap och pedagogik – centrala delar för Försvarsmaktens tillväxt och ökade förmåga.  Jag ser fram emot att, tillsammans med Militärhögskolan Halmstads medarbetare, fortsätta att flexibelt möta nya utbildnings- och utvecklingsbehov i Försvarsmakten.

Försvarsmaktens Utbildningschef, Klas Eksell, betonade vikten av Militärhögskolan Halmstads roll i Försvarsmaktens tillväxt och utveckling vid dagens chefsbytesceremoni:
– Militärhögskolan Halmstad har mycket viktiga uppdrag att leverera – officersutbildning i alla dess former är den, enligt mig, viktigaste frågan i Försvarsmakten för att lyckas i detta och kommande försvarsbeslut. Vi har nu ”gröna värden” på alla utbildningarna. Vi har vänt trenden tillsammans , samtidigt som vi ökat ambitionen. Militärhögskolan Halmstad har stor del i denna effekt!
– Det känns oerhört stimulerande att bli förbandschef för ett förband som har en huvudroll i utvecklingen av Försvarsmaktens personalförsörjning och bidrar till ett starkare försvar, sammanfattar Fredrik Zetterberg. Mina första intryck av förbandet kan bland annat sammanfattas i ordning och reda, omfattande verksamhet året runt, lyhördhet för utveckling av verksamheten och en ”framåtlutad” och lösningsorienterad inställning som bidrar till Försvarsmaktens tillväxt.

Fredrik Zetterberg har en gedigen bakgrund i Halmstads garnison på Luftvärnsregementet, Lv 6, där han bland annat varit chef för Luftvärnets stridsskola. Under senare år har han också varit förbandschef för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC, i Eksjö. Han kommer närmast från tjänst vid Arméstaben som införandeledare för nytt luftvärn (Patriot) i Försvarsmakten.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 100
Så har vi räknat
Karta