Grundutbildning på Dalregementet

Antalet värnpliktiga som genomför sin grundutbildning i Falun är cirka 150. Därefter sker en gradvis utökning av antalet värnpliktiga för att 2028 vara uppe i cirka 250 stycken. De värnpliktiga kan efter sin genomförda grundutbildning söka jobb på Dalregementet eller någon annan enhet inom Försvarsmakten.

En grupp soldater.
En grupp soldater.
Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Vägen in i Försvarsmakten börjar med en militär grundutbildning. Ibland kallas den också värnplikten eller lumpen. Grundutbildningen på Dalregementet kommer att vara mellan 9 och 15 månader lång beroende på vilken befattning du är antagen till. Dalregementet utbildar värnpliktiga med inriktning mot våra två skyttebataljoner. 

Planerad grundutbildning

2024/2025

I år har Dalregementet totalt 194 utbildningsplatser: 
Bandvagnsförare
Eldledningssoldat
Fordonsförare
Granatkastarsoldat
Kock
Kvartermästare
Logistiksoldat (trossplutonsbefäl)
Mekaniker 
Skyttesoldat
Sjuktransportsoldat
Sjukvårdare

I Försvarsmaktens befattningsguide kan du läsa mer om de vanligaste befattningarna och hur du utbildar dig och hur du ansöker. 

VÄGEN IN

Det år du fyller 18 kommer du få hem ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om mönstringsunderlag och mönstring. När du fyllt i mönstringsunderlaget på webben så kan du bli kallad till mönstring. Plikt- och prövningsverket gör då en bedömning om du ska genomföra värnplikt och i så fall vilken befattning du ska utbildas till och på vilket förband, till exempel Dalregementet.

Om du inte blivit uttagen till mönstring eller är äldre än 18 år så kan du söka frivilligt. På Plikt- och prövningsverkets hemsida har du möjlighet att söka frivilligt till den militära grundutbildningen även om du inte fått mönstringsunderlaget eller blivit kallad till mönstring.

UNDER UTBILDNINGEN

Som värnpliktig kommer din grundutbildning att börja med en grundläggande militärutbildning som är gemensam för alla som genomför en grundutbildning i Försvarsmakten. Efter det grundläggande skedet påbörjas din befattningsutbildning, där du specialiserar dig på den befattning du är antagen till. Under utbildningen kommer du som värnpliktig att utvecklas både genom praktiska och teoretiska övningar, men även genom flera övningar i fält. Grundutbildning avslutas med en slutövning. 

EFTER GRUNDUTBILDNINGEN

Efter din grundutbildning har du möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten. Du kan söka jobb som heltids- eller deltidsanställd på Dalregementet. Det finns också många andra möjligheter, till exempel att söka andra jobb inom Försvarsmakten, att vidareutbilda dig eller att ingå ett hemvärnsavtal.

Om du inte väljer ett vidare engagemang i Försvarsmakten blir du krigsplacerad och kommer att kallas in vid repetionsutbildningar. Du blir krigsplacerad antingen i befattning i ett krigsförband eller i personalreserven. Krigsplaceringen gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år du fyller 47 år. Utöver grundutbildning omfattar värnplikten även repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring.

VÄGAR EFTER GRUNDUTBILDNINGEN

Officer Efter grundutbildning kan du läsa vidare till taktisk officer eller specialistofficer. Läs mer här om de olika inriktningarna och hur du blir officer.

GSS/K Som GSS/K är du heltidsanställd soldat i Försvarsmakten.

GSS/T Som GSS/T är du tidvis tjänstgörande soldat i Försvarsmakten. Du kan exempelvis jobba emellan studier eller annat jobb.

Hemvärnet Som hemvärnssoldat är du engagerad som soldat ungefär 8 dagar om året. Läs mer om Hemvärnet.

Plikt Om du väljer att inte fortsätta ditt engagemang inom Försvarsmakten kommer du att vara pliktad. Det innebär att du blir krigsplacerad efter grundutbildningens avslut och kan bli inkallad till repetitionsövningar eller om Sverige befinner sig i kris eller krig.

FÖRMÅNER UNDER UTBILDNINGEN

Grundutbildningen är kostnadsfri och inkluderar flera ekonomiska förmåner. Läs mer om dina förmåner under utbildningen här.

Välkommen till Dalregementet - I 13!

Dalregementet - I 13
Fakta Dalregementet - I 13
  • Förkortning: I 13
  • Ort: Falun
  • Personal: 130
Så har vi räknat