Sverige ska försvaras med det civila och det militära försvaret tillsammans. I totalförsvaret ingår alla svenskar mellan 16-70 år och har som uppgift att tillsammans kämpa för att Sverige ska fungera som ett fritt land även vid kriser och om det blir krig. Det kallas för totalförsvarsplikt.

Sveriges försvar är en fråga för hela samhället. Den samlade verksamheten för hela försvaret kallas totalförsvaret. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner, demokratin och mänskliga rättigheter. Om totalförsvaret fungerar bra och om omvärlden vet om det så minskar risken att andra vill angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Viktigt samarbete mellan civilt och militärt

Försvarsmakten är den militära delen av totalförsvaret som kan använda väpnad strid för att försvara landet och avskräcka från angrepp.

Den civila delen består av statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och frivilligorganisationer som får samhället att fungera även vid kriser och konflikter. Det civila och militära försvaret samarbetar för att tillsammans skydda och försvara landet.

Totalförsvarsplikt

Sverige har en så kallad totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år. Plikten kan bestå av uppgifter inom Försvarsmakten, eller inom det civila försvaret.

Alla totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Det innebär att du måste utföra ett särskilt uppdrag vid krig.