Seminarium om Seabed Warfare

I veckan genomförde Sjöstridsskolan ett två dagars seminarium på ämnet seabed warfare. Företeelsen i sig är inte ny vilket åhörarna fick en inblick i även om själva ordet är nytt och lite av ett modeord som kanske inte alla riktigt vet vad det innebär.

En stor mängd el- och kommunikationskablar binder ihop Sverige med andra länder och är oerhört viktiga för oss.
En stor mängd el- och kommunikationskablar binder ihop Sverige med andra länder och är oerhört viktiga för oss.
En stor mängd el- och kommunikationskablar binder ihop Sverige med andra länder och är oerhört viktiga för oss. Foto: Örjan Wallers/Försvarsmakten

Ställföreträdande marinchef Patrik Gardesten var på plats och höll ett kort öppningsanförande där han bland annat framhöll vikten av att Sverige som nation tar fram en tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter och civila aktörer:

– Vem skall göra vad med vilka befogenheter, ägarna till infrastrukturen skall ta ansvar, men vad gör vi om de inte tar ansvar? Om funktionaliteten på infrastrukturen uteblir och det blir stor på verkan på samhället, vem skall då ta ansvar?

I april 2024 genomförde Sjöstridsskolan med Daniel Hakkarainen, chef undervattenstridssektionen i spetsen ett två dagars seminarium på ämnet seabed warfare.
Ställföreträdande marinchef Patrik Gardesten öppningstalade vid seminariet. Foto: Sofia Lövenborg/Försvarsmakten

Inget nytt egentligen

Historiskt sett genomfördes det redan under första och andra världskriget sabotage av telegrafkablar i syfte att komma åt information från fienden. Den stora skillnaden nu är att det är helt andra ekonomiska värden inblandade, och att det är en så oerhört stor mängd kablar av alla slag längs våra havsbottnar, vilket ökar möjligheterna för någon som vill utföra sabotage. Ett avbrott på en internetkabel kan få stora följder i samhället när betalmedel och banksystem blir drabbade.

Röster från industrin

Nigel Walker och Stefan Persson från NKT föreläste om kablar och kabelläggning och vilka möjligheter och utmaningar som finns för övervakning av kablar men också om den tid och de enorma kostnader som ligger i att åtgärda förstörda kablar. – Att laga en optofiberkabel kan ta ett par veckor medan ett avbrott på en högspänningskabel kan ta mer än ett år berättar Stefan Persson.

Marinkonsult Richard Marek föredrog om de militära aspekter som finns på skydd av civil och marin infrastruktur där fokus låg på kraft och kommunikationskablar. – Europa befinner sig mitt i en öppen energikonflikt, där energi används som ett politiskt och ekonomiskt påtryckningsmedel. Sverige är elektriskt sammanbundet med kraftkablar till andra länder så kallade interconnectors och avbrott på dem kan få oerhört stora konsekvenser.

Utmanande uppgift att lösa

Försvarsmakten har med sina resurser och sin personal har en oerhörd kompetens på området och som har visats på under ett flertal tillfällen vid bland andra undersökningarna vid Nordstream och senast vid händelserna med de skadade kablarna i Finska viken.

Undervattensmiljön är en oerhört utmanade miljö för övervakning och skydd och i nuläget finns det inte kapacitet att övervaka all infrastruktur som finns på havsbotten. Det initiativ som nu är taget är oerhört viktigt och att bjuda in civila aktörer skapar den bredd och förståelse som behövs.