Logistik i brigaden — en förutsättning för framgång

Vatten, mat, ammunition, drivmedel, teknisk tjänst, sjukvård, transport, trafikledning. Allt detta ingår i brigadens logistik och övas under Sydfront 21

Soldater vid lastbil.
Soldater vid lastbil.
Tungtransportkompaniet lastar bandvagnar. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Kvinnlig soldat på motorcykel som signalerar med händerna.
Trafik- och transportledningssoldat. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Soldater som bär en person på bår.
Sjukvårdare omhändertar skadad soldat på skadeplatsen och transporterar patienten till förbandsplats. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Soldat som tankar ett fordon.
Drivmedelssoldat på logistikbataljon. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten
Lastbilar från Försvarsmakten.
Förnödenhetstransportpluton, logistikbataljon från Trängregementet. Förnödenheter är exempelvis ammunition, drivmedel, vatten och mat. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten

I grunden handlar logistik på brigadnivå om samordning av tillgängliga resurser. Logistik är också förmågan att skapa rörlighet för resurserna, alltså att se till att rätt sak når rätt plats i rätt tid.

— Logistiken är ett grundfundament, en förutsättning för att brigaden ska kunna lösa sin uppgift. Vilka behov av logistik som finns i brigaden varierar över tid, beroende av vilka uppgifter förbanden löser.
— Exempel på logistikflöden är transport av skadade fordon och skadad personal, som ska evakueras från stridsfältet till verkstad och sjukhus, säger Jonas Rick, brigadens logistikchef under övningen Sydfront 21.

Enkelt uttryckt behövs drivmedel för att framföra fordon, vapen kräver ammunition och personalen behöver mat, vatten och sjukvård. För att få rätt saker till rätt plats behövs transporter, oftast i form av militära lastbilar. För att logistikkedjan ska fungera behövs en effektiv organisation och logistikledning.

— Brigadens logistikresurser finns inbyggda i organisationen. I brigaden finns en brigadunderhållsbataljon, som stödjer de andra förbanden. Det finns även stab- och trossplutoner inom varje kompani, samt trosskompanier. Verksamheten leds av brigadens logistikchef tillsammans med företrädare för de olika tjänstegrenarna, säger Jonas Rick.

Ett exempel på logistikflöden i en brigad under ett dygn kan vara: hundratals kubikmeter drivmedel. Ett stort antal lastbilar med ammunition. Mat och vatten för tusentals soldater. Evakuering av hundratals skadade och döda, samt omhändertagande av skadade fordon.

— Logistik ger uthållighet över tid, och måste fungera för att brigaden ska kunna verka, avslutar Jonas Rick.