FPAN håller ordning på Försvarsmaktens anställda

Löjtnanten trodde kanske att han hittat ett smart sätt att komma billigt undan. Han hade fått ett tankkort för att kunna fylla på bränsle i de militärfordon han använde i tjänsten. Istället använde han kortet för att tanka sin egen privata bil från Försvarsmaktens drivmedelsanläggningar. Men det blev dyrt. Det kostade honom jobbet. Och ett åtal för stöld.

Bild på Frida Kertz
Bild på Frida Kertz
Frida Kertz konstaterar att antalet ärenden hos FPAN har minskat det senaste året. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd är den instans som beslutar om påföljden för de anställda som missköter sig. Det är nämnden som utdelar varningar, löneavdrag eller i värsta fall skiljer medarbetare från sin anställning i Försvarsmakten.

– Eftersom vi är en statlig myndighet har vi ett lagkrav på att vi ska ha en personalansvarsnämnd. Och enligt lagen om offentlig anställning har vi en skyldighet att åtalsanmäla om en medarbetare begått en viss typ av brott i tjänsten, berättar Frida Kertz, som jobbar på juridiska avdelningen på Högkvarteret.

40-TAL ÄRENDEN ÅRLIGEN

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd sammanträder cirka nio gånger per år och i snitt behandlar man ett fyrtiotal ärenden årligen. Ordförande i nämnden är insatschefen, dessutom ingår personaldirektören, chefsjuristen, en förbandsrepresentant samt tre fackliga företrädare från Officersförbundet, Seko och Försvarsförbundet. 

– Visar det sig att en anställd gjort något olämpligt gör förbandschefen en hemställan till FPAN:s kansli om att pröva frågan. Anmälan ska innehålla en utredning av ärendet, ett förslag till påföljd och en motivering. Vi jurister tittar sedan på det med våra arbetsrättsögon, och om vi bedömer att händelsen kan medföra en disciplinpåföljd eller skiljande från anställningen så delger kansliet den anställde, säger Frida Kertz.

Om det handlar om en disciplinpåföljd, alltså varning eller löneavdrag, har den anställde tio dagar på sig att komma in med ett skriftligt yttrande och på så vis ge sin version. Ett löneavdrag är ett avdrag på lönen med 25 procent i maximalt 30 dagar.

Handlar det däremot om ett skiljande, alltså uppsägning eller avskedande, har den anställde en vecka på sig att påkalla överläggning, vilket innebär ett möte med juridiska avdelningen för att ge sin syn på händelsen. På mötet kan den anställde också ha med sin fackliga företrädare.

– När det sedan är dags för sammanträde föredrar vi arbetsrättsjurister ärendet för personalansvarsnämnden och berättar vad vi tycker att nämnden ska göra. Handlar det om ett skiljande från anställning har individen i fråga möjlighet att delta och återigen ge sin version innan nämnden klubbar sitt beslut, säger Frida Kertz.

FACKET KAN ÖVERKLAGA

Ett beslut av FPAN kan förstås ifrågasättas men då bara av personen själv. Gäller det ett skiljande från anställningen och individen är fackligt ansluten kan facket, om de vill, driva frågan. Då blir det tvisteförhandling, vilket innebär en diskussion om ärendet igen. Därefter, om parterna inte kommer överens, hamnar ärendet i arbetsdomstolen som dömer om utgången. Är personen inte med i facket eller om de inte vill företräda personen får hon eller han stämma Försvarsmakten i tingsrätt och tingsrättens dom kan sedan överklagas till arbetsdomstolen.

Vad krävs då för att följden ska bli avsked, om man pratar om brottsligt agerande?
– Det beror på om brottet begåtts på fritiden eller i tjänsten. Är det ett brott i tjänsten mot arbetsgivaren är det nästan alltid grund för avsked. Är det brott på fritiden beror det på karaktären av brott, vad man gjort, säger Frida Kertz.

Försvarsmaktens löpande registerkontroller ger myndigheten kontroll på om någon gjort begått brott på sin fritid. Är det allvarligare händelser känner förbanden oftast till det från början och kan bevaka utfallet. Alla beslut i FPAN är för övrigt allmänna handlingar och media begär regelbundet ut både ärenden och beslut.

– Det vanligaste typen av ärenden är tyvärr ovälkommet beteende och det innebär oftast en disciplinåtgärd, alltså en varning eller ett löneavdrag. Men som väl är har vi det senaste året sett en minskning totalt av antalet ärenden, men om det beror på att medarbetarna sköter sig bättre eller om fler hanteras med chefsamtal istället är svårt att bedöma, säger Frida Kertz.

10 FPAN-ärenden 2019

  • Civilanställd stoppadesi militär trafikkontroll. Hans körkort visade sig vara indraget. Avskedad.
  • Civilanställd dömd för koppleri. Hade undanhållit information och främjat brottslig verksamhet på arbetstid. Avskedad.
  • GSST dömd till fyra års fängelse för grovt vapenbrott. Avskedad.
  • Fanjunkare dömd för två våldtäkter. Oförenligt med anställning i Försvarsmakten. Avskedad.
  • Yrkesofficer utsatte soldat för oönskad beröring och kontakt under och utanför arbetstid. Löneavdrag i tre dagar.
  • Civilanställd kränkte kollega, var närgående och kom med sexuella inviter. Löneavdrag i fem dagar.
  • Sergeant var olovligt frånvarande från arbetet. Löneavdrag i tio dagar.
  • Löjtnant använde olovligen Försvarsmakten fordon utanför tjänsten. Löneavdrag i sju dagar.
  • Kapten hanterade kvalificeradhemlig handling felaktigt. Löneavdrag i tre dagar.
  • Kapten olovligt frånvarandeför att ägna sig åt hobbyn ”skattjakt” under övning. Löneavdrag i 25 dagar.