Solceller kan störa ut flygradio, Rakel, radio och signalspaning

Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket har på uppdrag av regeringen genomfört en utredning om vilka elanläggningar som kan orsaka störningar och hur allvarligt dessa kan påverka totalförsvarets verksamhet.

 Fortifikationsverkets solcellsanläggning i Skövde.
 Fortifikationsverkets solcellsanläggning i Skövde.
Fortifikationsverkets solcellsanläggning i Skövde.
Anders Broberg, ansvarig utredare på Högkvarteret.
Anders Broberg, ansvarig utredare på Högkvarteret. Foto: Försvarsmakten

FMV, FOI och Elsäkerhetsverket har gjort mätningar och analyser av solcellsanläggningar, elvägar och trådlös laddning av elfordon och utredningen anser det klarlagt att dessa kan störa militära frekvenser, flygradio, Rakel, mobiltelefoni, signalspaning, tv samt riks- och lokalradio.

Dessa typer av störningar kan påtagligt försvåra verksamheten för totalförsvarets anläggningar, men kan även ha negativa effekter på civila flygplatser, räddningstjänst och samhället i stort. Samrådssvaren från MSB, Luftfartsverket, Transportstyrelsen och FRA instämmer i denna bedömning.

På grund av risken för störningar är det viktigt att Försvarsmakten fårmöjlighet att yttra sig innan anläggningar uppförs så att enskilda fastighetsägare inte drabbas i efterhand.

Utredningen visar också att det med fördjupad kunskap går att bygga solcellsanläggningar med mycket liten risk för störningar.

– Jag är imponerad av den solcellsanläggning som Fortifikationsverket byggt i Skövde. Den har nästan omätbara störnivåer, säger Anders Broberg, ansvarig utredare på Högkvarteret.

En anledning till de varierande resultaten är att standarder och regler för kompletta anläggningar inte hunnit med i den snabba tekniska utvecklingen. Återkommande tillsyn och marknadskontroll är därför nödvändig för att se till att aktörerna uppfyller kraven.

Denna utredning omfattar 417 sidor och har genomförts gemensamt av Försvarsmakten, Elsäkerhetsverket, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt och SEK Svensk Elstandard. Samrådssvar har inkommit från Bygglovsutredningen (Fi 2020:1), Luftfartsverket, MSB, Transportstyrelsen samt Post- och Telestyrelsen.