Kompetensresurs för byggandet av starkare Försvarsmakt

Nya fortifikationsofficerare utnämns

Efter ett års studier har eleverna på Fortifikationsprogrammet tillägnat sig så mycket kunskaper inom infraområdet i allmänhet, och anläggningsområdet i synnerhet, att de nu blir en mycket viktig kompetensresurs i Försvarsmakten. I augusti 2019 startade nio elever den ettåriga utbildningen till fortifikatörer vid Militärhögskolan Karlberg. Idag, något försenade, fick åtta av dem äntligen ta emot utbildningstecknet för fortifikation och kan därmed titulera sig fortifikationsofficer.

Deltagarna i fortifikationsprogrammet står uppställda med kurscheferna framför sig, redo att ta emot sina utbildningsbevis och utbildningstecken. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En covid-anpassad men ändå värdig ceremoni genomfördes i rikssalen på Karlbergs slott. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Enligt gammal tradition är några ord i kapellet en del av varje avslutningsceremoni på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Brigadgeneral Jonas Wikman, Försvarsmaktens resursproduktionschef, talar av covid-anpassningsskäl via digital sändning till deltagarna på fortifikationsprogrammets avslutning. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Så gjorde även överste Mikael Christoffersson, chef för Försvarsmaktens infrastrukturavdelning. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Deltagarna i fortifikationsprogrammet fick under avslutningen ta emot utbildningsbevis och utbildningstecken av chefen för Militärhögskolan, kommendör Bo Berg. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Stefan Lagerlöf, en av de åtta som examinerades. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

De nio eleverna kommer från alla försvarsgrenar inom Försvarsmakten och har erfarenheter från olika tjänsteområden. Detta har bidragit till en bra gruppdynamik och en lärande miljö. Gemensamt för eleverna är intresset för infrastruktur och skyddskomponenter för att skapa ändamålsenliga anläggningar och lokaler för Försvarsmaktens behov. I programmet ingår 20 kurser, bland annat byggteknik, byggmekanik, juridik, ledning styrning ekonomi, skydds- och anläggningsteknik, objektledarutbildning med flera. Utbildningen har bedrivits på Militärhögskolan Karlberg, men även på andra förband, civila utbildningscenter och ute i fält vid ett flertal anläggningar.

Stefan Lagerlöf, en av de åtta som tar emot sitt utbildningsbevis idag som fortifikationsofficer.
Stefan Lagerlöf, en av åtta nyblivna fortifikationsofficerare. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Stefan Lagerlöf är en av de åtta nyblivna fortifikatörerna:

− Vi elever är mycket nöjda med utbildningen. Det har varit mycket utvecklande i allmänhet och kunskapsbringande i synnerhet. Lärosituationen har präglats av kompetenta lärare, instruktörer och föreläsare. Det har varit dynamiskt och omväxlande med representanter från såväl civila universitet och högskolor som personal ur fortifikationsverket, brandförsvaret och Försvarsmakten. Det professionella genomförandet har gjort oss väl rustade för kommande arbetsuppgifter.

Det som kommer att vara särpräglande och minnesvärt för den här upplagan av fortifikationsprogrammet är de anpassningar som tvingats fram med anledning av pandemin. Det innebär bland annat en längre praktikperiod på kommande tjänstgöringsplatser. Det har också lett till att programmet har förlängts vid skolan och att programavslutet blev den 18 december istället för 25 september som var ursprungsplanen. Kursen omvärldsbevakning med ett arbete kring ett utlandsbesök kunde inte heller genomföras på grund av pandemin, utan blir till en generell utbildningsrest för programmet. Den genomförs i skolans regi senast 2023. Men beslutet är fattat av chefen för produktionsledningen, generallöjtnant Johan Svensson, att denna senarelagda utbildningsrest inte utgör hinder för utnämning. Så nu, om än lite senare än planerat, kommer åtta nyutnämnda fortifikationsofficerare att förstärka Försvarsmakten med en mycket viktig kompetens. Den nionde eleven har tyvärr på grund av sjukdom förhindrats att genomföra sista kursen i programmet och kommer att utnämnas till fortifikationsofficer så snart eleven är frisk och den aktuella kursen är genomförd.

De befattningar som eleverna kommer att bemanna finns inom Försvarsmaktens högkvarter, Lokalplaneringsenheten (LplE) samt på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS).