Lång väntan på nya försvarsintendenter

Efter många års uppehåll är utbildningen åter igång

Efter 43 veckors studier tog idag 15 deltagare vid Försvarsintendentutbildningen examen på Militärhögskolan Karlberg. En värdig examensceremoni genomfördes på Karlbergs slott under eftermiddagen, i närvaro av Försvarsmaktens logistikchef, brigadgeneral Michael Nilsson. Vid ceremonin tilldelades de examinerade utbildningsbevis samt utbildningstecknet ”Personalkårstecken M/69 för Försvarets intendentkår”, den så kallade intendentkärven, föreställande en kärve med ett svärd. Ytterligare fyra personer har studerat vid utbildningen, men de läser en uppdelad studieplan och kommer att examineras vid ett senare tillfälle.

Försvarsmaktens logistikchef, brigadgeneral Michael Nilsson, delar ut en så kallad kärve till en av kursdeltagarna. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Utbildningstecknet ”Personalkårstecken M/69 för Försvarets intendentkår”, den så kallade intendentkärven. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Susanne Lindholm och Tomas Vidén, två av deltagarna på försvarsintendentkursen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Deltagarna på försvarsintendentkursen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Utbildningstecknen ligger redo för att delas ut. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Militärhögskolan Karlbergs chef, kommendör Bo Berg lämnar över till Försvarsmaktens logistikchef, brigadgeneral Michael Nilsson. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Senast intendenter tog examen i Försvarsmakten var 2005, då vid Militärhögskolan i Östersund. Det har sedan dess varit möjligt att läsa fristående logistikkurser vid Managementenheten, MHS Karlberg, men inte som nu, en samlad utbildning.

Begreppet intendentur härrör från latinets intendo i meningen spänna eller sträcka. Det för tankarna till materieltjänst inom beklädnad, förläggning och förplägnad. Intendenturen avser historiskt ett verksamhetsområde för anskaffande, tillhandahållande och vård av livsmedel, drivmedel, bränsle samt allmän hushållning. I dagens Försvarsmakt är inte intendent en särskild roll eller befattning inom logistik, men utbildningen möjliggör kompetenshöjning och utveckling av redan erfarna logistiker.

− Vi elever är mycket nöjda med utbildningen! Det har varit givande och utvecklande för oss att få möjligheten att fördjupa oss i både nya och kända ämnen och få nya perspektiv. En stor styrka, som vi ser, är att vi haft en sådan bredd bland oss kursdeltagare, vi har kommit från norr till söder, är såväl civila som militärer och kommer från många olika organisationsenheter. Det har skapat en utvecklande interaktion och kamratskap som vi kommer att ta med oss framöver, säger Susanne Lindholm, en av kursdeltagarna.

Försvarsmakten som förvaltningsmyndighet har särskilda krav på sig när det gäller effektivitet och hushållning med ekonomiska medel. Förvaltningen ställer krav på att utövarna förstår den politiska strukturen, rättsstatsprincipen, myndighetsutövning och de civil-militära relationerna. 

Försvarsintendentutbildningen omfattar teoretiska studier, föreläsningar och seminarium. Kunskaperna befästs och fördjupas genom stabs- och fältövningar samt besök vid andra myndigheter och vid försvarsindustrin. En studieresa till Luxemburg och Bryssel har genomförts, där man studerat logistik ur Nato- och EU-perspektiv. 

En väl fungerande logistik är en förutsättning för lösandet av Försvarsmaktens uppgifter och personal med logistikkompetens är eftertraktad. För de nyutnämnda Försvarsintendenterna väntar nu tjänstgöring i logistikbefattningar vid Försvarsmaktens olika förband, på lokal, regional såväl som central nivå.

− Nu är vi ivriga att bidra till att skapa ordning och reda i organisationen, säger Tomas Vidén.