Ännu bättre utbildning av nya officerare diskuterades

ISOMA - En internationell konferens med deltagare från hela världen

Försvarsmakten är i stort behov av nya officerare. Och antalet studerande, som benämns kadetter, väntas öka framöver. Under de tre åren kadetten studerar är det högt tempo och mycket som ska läras, men allt ryms inte i programmet. Så vad är viktigast och vad förväntas egentligen en nyutexaminerad officer kunna? Det och en del annat diskuterade ett internationellt nätverk av militärakademier på Militärhögskolan Karlberg i veckan.

Inledningstalare var, utöver brigadgeneral Rikard Askstedt (till höger), tillförordnad förbandschef för Militärhögskolan Karlberg överstelöjtnant Johan Falkholt (mitten) och generallöjtnant Chung Jinkyung från Sydkorea. Med på ceremonin var även Arméns musikkår. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
60 utländska gäster från 18 länder från alla världens bebodda kontinenter under inledningsceremonin på Karlbergs slott. Deltagarna leds av Kennet Persson. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Arbenita Haxholli, kadett från Kosovo föreläste på temat: Young officers and traditions: An inevitable conflict? Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En panel bestående av föreläsare från Royal Military Academy of Sandhurst (England), Korea Military Academy (Sydkorea) och Academia Militar das Agulhas Negras (Brasilien). Moderatorn längst till höger är Dr. Ian Parenteau från Kanada. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

För att bli yrkesofficerare och fänrik i Försvarsmakten måste du gå Försvarshögskolans treåriga officersprogram och spendera den största delen av den tiden på Militärhögskolan Karlberg. Utbildningen har anor, riktigt gamla anor, närmare exakt 226 år. Under den tiden har synen på vad en officer är förändrats rejält och utbildningen har förändrats vartefter. Exempel på det är att ridning inte längre är obligatoriskt. Inte heller är uppförandet på baler betygsgrundande. I stället har utbildningen anpassats till modernt ledarskap och krigföring. Men hur ska utbildningen anpassas till den snabbt förändrande synen på krigföring och samhällets utveckling? De frågorna ställer sig många militärakademier över hela världen.

För att hjälpas åt och lära av varandra finns sedan 2007 en konferensserie med namnet Isoma (International Symposium of Military Academies) inom samarbetsorganisationen Iama (International Association of Military Academies). Konferenserna hålls vartannat år och värdskapet byts efter varje konferens. I år var det Sveriges och Militärhögskolan Karlbergs tur att vara arrangör. Iama grundades av Sydkorea och Isoma-konferenser har sedan 2007 hållits även i Frankrike, Colombia, Sydkorea, Spanien och Kanada.

− Att planera och genomföra en internationell konferens som Isoma är en härlig utmaning! Sett till responsen från deltagarna så får vi dra slutsatsen att det blev ett lyckat arrangemang. Att se deltagarnas engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter var stort. Att träffas på detta sätt, diskutera och dra erfarenheter är definitivt en framgångsfaktor i vår egen utveckling av officersutbildning säger Kennet Persson, projektansvarig för Isoma 2019.

Under konferensen hölls 16 föreläsningar, utöver välkomst och avslutningstal. Föreläsningarna hölls, till arrangörens stora glädje, av både kadetter, erfarna officerare och professorer. Och de hölls av deltagare från hela 12 länder, och en av dessa var Arbenita Haxholli, kadett från Kosovo Forces Defence Academy.

− Konferensen var en fantastisk upplevelse för mig och jag har lärt mig mycket. Det har varit som en öppen bok för mig, alla frågor jag haft har jag kunna ställa till någon av deltagarna och fått svar på direkt. Det har varit så enkelt att lära! Vad som varit intressantast? Jag visste att det fanns kulturella skillnader mellan olika länder, men jag visste inte att de var så stora. Till exempel i hur kadetter behandlas på olika skolor. Vissa skäller ut sina kadetter, medan andra hanterar dem respektfullt säger Arbenita Haxholli.

Med på konferensen var cirka 60 utländska gäster från 18 länder från alla världens bebodda kontinenter. Utöver dessa fanns även en grupp svenska deltagare. Konferensen pågick från måndag kväll till och med torsdag lunch. Nästa konferens 2021 hålls i Vermont, USA.