De digitala hoten – förbättrat skydd med samverkan inom totalförsvaret

Samverkan inom totalförsvaret förbättrar skyddet mot de digitala hoten. Men det räcker inte. Företag och myndigheter måste ta sitt ansvar och analysera vilka skyddsvärden man har inom den egna verksamheten och vidta åtgärder därefter. Det framkom under ett fullsatt seminarium i Almedalen där Must, Säkerhetspolisen och FRA deltog.

Moderatorn Annika Nordgren Christensen, Charlotta Gustafsson, överdirektör FRA, Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef och Kristina Bergendahl, stf chef Must. Foto: Försvarsmakten

Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med att allt mer skyddsvärd information finns tillgänglig i digitala system innebär ett ökat hot och är en utmaning, inte minst i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Under senare år har också säkerhetsfrågorna rönt ett allt större intresse. Har säkerhetsmedvetenheten och säkerhetsskyddsåtgärderna ökat?
– Absolut, menar Kristina Bergendahl, ställföreträdande chef för Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Hon menar att säkerhetsskyddsarbetet måste bedrivas överallt och på alla nivåer och att Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och FRA kan göra sin del, men att de företag och myndigheter som bedriver skyddsvärd verksamhet måste ta sitt ansvar.
– Det krävs en ordentlig säkerhetsanalys och utbildning för att möta hoten, säger Kristina Bergendahl.

Och just utbildning är något Säkerhetskontoret inom Must kontinuerligt bistår totalförsvaret med. Under senare år har den viktiga samverkan mellan FRA, Säkerhetspolisen och Must utvecklats mycket.
– Vi har tillit och förtroende för varandra, här har vi tagit stora steg. Vi är ett litet land och vi behöver göra det här tillsammans, menar Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef.

Kristina Bergendahl håller med och tror att samverkan inom totalförsvaret kommer att fördjupas ännu mer under de kommande åren, inte minst för att stärka den svenska motståndskraften mot digitala hot.

Och förutsättningarna finns. De nya reglerna kring utkontraktering av vissa skyddsvärda verksamheter liksom effekterna av den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft nästa år skapar en bättre grogrund för en effektiv samverkan.

Säkerhetskontoret inom Must ansvarar för signalskyddet i hela totalförsvaret och har också tillsynsuppdrag för de myndigheter som Försvarsdepartementet ansvarar för samt Fortifikationsverket och Försvarshögskolan.