53 nya chefer till armén

– Examen vid Markstridsskolans taktiska kurs

Måndagen den 16 oktober 2017 ryckte de in på Markstridsskolan för att gå den nivåhöjande utbildningen Taktisk kurs armén, Tak A. ”Var offensiva i tanke och handling, det är ni som är framtidens chefer och ledare i armén”, sa chefen för Markstridsskolan, överste Stefan Smedman när han hälsade dem välkomna. Torsdagen den 21 juni, sju månader senare var det dags för examen för eleverna vid Tak A.
– Jag tycker det har varit en mycket bra utbildning, jag är glad att vi fått möjligheten att utbilda oss både mot att bli kompanichef och mot befattning i bataljonsstab, säger Marcus Trapp från pansarbataljonen på I 19 i Boden.

53 nya kaptener till armén, torsdagen den 21 juni var det examen för eleverna som genomfört Taktisk kurs armén vid Markstridsskolan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Marcus Trapp var stridsledare på en av brigaderna under brigadspelet. Nu väntar en befattning som ställföreträdandes chef på stridsvagnskompaniet på pansarbataljonen på I 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Elever ur Taktisk kurs armén övade i olika befattningar i bataljonsstaber under Brigstri 18. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Premierade elever vid TakA 2017-2018: Fr.v: Johan Bratt, P 7, får möjligheten att genomföra Maneuver Captains Career Course i Fort Benning USA, främste elev i militär engelska blev Johan Tideskog, P 4, till främste elev under kompanichefskursen utsågs D´arcy Sandsjö, K 3, till främste elev under hela kursen utsågs Marcus Sandqvist från P 4, Edvard Hübel, P 7 och Fredrik Sörlin , K 3 utsågs till båda bästa elever under bataljonschefskursen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kurschefen Ola Palmqvist har genomgång med eleverna under fältövningen i Skåne. Foto: Johan Lindqvist/Försvarsmakten
Brigadspelet genomfördes på karta med totalt sex brigader som kämpade tre och tre mot varandra till någon har vunnit. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Inledningsvis blir jag plutonchef under grundutbildningen hemma på P 7 sedan är tanken att jag blir ställföreträdande chef för trosskompaniet på 71:a bataljonen”, berättade Frida Sjöström, i mitten på bilden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Elever ur Taktisk kurs armén fick möjligheten att truppföra som kompanichefer under övning Våreld 2018. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Taktisk kurs armén 2017-2018 är en ny kurs. Den tidigare nivåhöjandeutbildningen till kapten, OF 2, ersattes av ett nygammalt koncept med erfarenheter och delar ur taktiska programmet och OF 2 för att återta och skapa en helhet för de som går nivåhöjande utbildning. Tidigare har utbildningen genomförts genom delkurser, en grundkurs och därefter påbyggnadskurser, så kallade yrkes- och befattningskurser, YBK, som eleverna gått beroende på vilken inriktning de skulle ha efter utbildningen. Nu har konceptet återtagits, eleverna går in på skolan som löjtnant och kommer ut som blivande kapten och är utbildad inom såväl kompaninivå som bataljonstabsnivå, med kunskaper inom truppföring samt förbandsutbildning med skarp ammunition.
– Det nya konceptet med en sammansatt kurs har fungerat mycket bra, här utbildar vi eleverna så att de är färdiga för nästa nivå. Jag upplever att såväl elever som förbandens representanter är mycket positiva, berättar överstelöjtnant Ola Palmquist, kurschef.

Praktik under större övningar

I utbildningen ingår också en hel del praktik under större övningar. Under Brigadstridsledningsövningen, Brigstri 18, fick eleverna öva på olika befattningar i sina respektive bataljonsstaber och under övningen Våreld fick de möjligheten att truppföra som kompanichef.
– Konceptet att vi fått utbilda oss mot att bli kompanichef och mot befattning i bataljonsstab har gett väldigt mycket. Att få öva i olika befattningar i bataljonsstab ökade min förståelse för bataljonens uppgifter och hur mitt kompani kan bidra till helheten. Det känns bra att ha den förståelsen nu när jag kommer hem och ska hoppa på en befattning som ställföreträdande kompanichef på stridsvagnskompaniet. Dessutom fick jag möjligheten att truppföra ett stridsvagnskompani under Våreld och det var också oerhört nyttigt att få prova på, säger Marcus Trapp.

Slutspurt med fältövning och brigadspel

Under de två avslutande veckorna av utbildningen genomförs en fältövning och ett brigadspel. Fältövningen i Skåne genomfördes i området kring Åhus, i samma område som det avslutande brigadspelet. Det var nu elevernas taktiska lösningar skulle prövas mot varandra. All den kunskap som de fått under året, tillsammans med gammal kunskap och erfarenhet men också viljan att prova nya lösningar och idéer fick sin plats under veckan.

Efter fältövningen i Skåne knöts säcken ihop med det stora dubbelsidiga brigadspelet inne på Markstridsskolan. Det genomfördes som ett spel på karta med totalt sex brigader som kämpade tre och tre mot varandra till någon har vunnit.
– Brigadspelet var mycket lärorikt och spännande, att få möta en tänkande motståndare med stora resurser var mycket givande. Jag är för övrigt mycket nöjd med utbildningen i sin helhet. En av höjdpunkterna var när jag fick truppföra som chef för trosskompaniet under Våreld, berättar Frida Sjöström från Södra skånska regementet.