Stridsträning i praktiken

Övning Våreld pågår för fullt på Skövde övningsfält. Under de inledande fyra dygnen genomförs den del av Våreld som kallas Stridsträningsövning, där fokus ligger på att elever som nu utbildas på Markstridsskolan ska få öva i sin befattning som kompani- eller plutonchef.
– Det är väldigt positivt att vi får den här möjligheten, jag vill påstå att det här är höjdpunkten på utbildningen, berättar löjtnant Johan Bratt, en av eleverna som nu övas som kompanichef på 71:a bataljonen från Södra skånska regementet, P 7.

Stridsträning i praktiken under övning Våreld 2018. Löjtnant Johan Bratt, i mitten, är en av eleverna ur Taktisk kurs armén vid Markstridsskolan som nu övas i sin befattning som kompanichef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagnar ur Skaraborgs regemente under anfall på Skövde övningsfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater ur 71:a bataljonen från Södra skånska regementet, P 7. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Joakim Karlquist, momentövningsledare för stridsträningsövningen som inleder Våreld 2018. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 under anfall. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Att få möjligheten att truppföra som plutonchef under en större övning är oerhört värdefullt”, säger Petter Sundberg från I 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sjukvårdsövning under Våreld. Soldater övar i och urlastning av skadade i helkopter. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 360 ur 71:a bataljonen från Södra skånska regementet, P 7. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Övning Våreld är en av årets största övningar för armén med cirka 2 500 deltagare från tolv förband. Övningen är en mycket viktig del i årets övningsserie och ytterligare ett steg framåt i utvecklingen mot en stark armé i fält och ökad operativ effekt.

Våreld är också en viktig pusselbit i utbildningen av framtidens chefer i Armén. De elever som nu går Taktisk kurs armén, TakA, och Officersprogrammet, OP, får nu möjligheten att truppföra i rollen som kompani- eller plutonchef.
– Att leda ett kompani i strid är givetvis en stor utmaning men samtidigt väldigt utvecklande för oss elever. Jag upplever att vi får väldigt bra stöd med uppföljning av våra handledare. Det märks tydligt att det är vi som är i fokus, vi får konstruktiv och utvecklande feedback och hela övningens upplägg med utvärdering genom MSS stridsträningsanläggning är väldigt proffsigt, säger Johan Bratt.

Värdefullt och utmanande

Petter Sundberg från Norrbottens regemente, I 19, är en av eleverna från Officerprogrammet, OP 16-19. Han går nu den verksamhetsförlagda delen av utbildningen för de officerselever som har inriktning markstrid på MSS i Kvarn. Petter är en av de officerselever som övas i befattningen som plutonchef.
– Att få möjligheten att truppföra som plutonchef under en större övning är oerhört värdefullt. Det är också lite speciellt för mig då det är första gången jag är med och övar strid med stridsfordon 90 i ett större sammanhang och då gör jag det som chef för en hel pansarskyttepluton, en häftig utmaning helt klart, säger Petter Sundberg.

Så mycket strid som möjligt

– Vi har försökt skapa en övning som ska bli så bra som möjligt för de elever med inriktning mot en befattning som kompani- eller plutonchef i sitt förband. Vi har också försökt se till att alla deltagande förband ska hamna i strid så mycket som möjligt, berättar överstelöjtnant Joakim Karlquist, momentövningsledare för stridsträningsövningen och till vardags chef för Träningsenheten vid MSS.

– Vi har också försökt skapa situationer i striden där elevernas beslut som chef får konsekvenser som de sedan måste ta hand om och lösa. Övningen är också ett unikt tillfälle och en mycket viktig erfarenhet där kompani- och plutonchefer får vara med och öva med så här stor förbandsmassa, säger Joakim Karlquist.

Ledarskap under press

Varje dag består av två övningspass med stridspaus mitt på dagen och på kvällen. Efter varje stridspass genomförs uppföljning och utvärdering där det ges tillfälle till reflexion så att eleverna får en chans att rätta till det som inte gick så bra. I stridspausen får alla möjlighet till återhämtning med mat och vätska innan det är dags att köra igen, nytt moment med liknande stridsuppgift men i ett annat område på övningsfältet.
– Det är tufft att leda förband i strid, bara värmen och dammet gör allt mycket svårare men striderna genomförs också i ett högt tempo med hög tillämpningsgrad. Som kompanichef måste man ha många bollar i luften under strid, sambandet med egna och andra enheter, att kunna samverka och använda sig av de stödjande förbanden som kan leverera stöd med indirekt eld, fältarbeten, logistik, underrättelser och annat. De ska helt enkelt få träna så mycket som möjligt på allt de har lärt sig under utbildningen. Det är nu under Stridsträningsövningen allt sätts samman till en helhet där de får utöva sitt ledarskap under press med alla möjliga friktioner som damm, stress, värme och vätskebrist, avslutar Joakim Karlquist.

Förflyttning till Kvarn

Övningen fortsätter i Skövde fram till torsdag då förbanden flyttas till Kvarn och Prästtomta skjutfält på andra sidan Vättern. Där fortsätter övningen med ett brigadanfall över helgen fram till och med måndag. Under brigadanfallet ersätts eleverna av ordinarie chefer men några kommer att sitta kvar i sin chefsbefattning även då.