Ekonomiskt tillskott ökar försvarsförmågan

Den positiva trenden av en förbättrad försvarsekonomi sedan 2014 stärker försvarsförmågan och de behov myndigheten har som en följd av det förändrade omvärldsläget, såväl här och nu som i försvarsbeslutsperioden.
– Försvarsmakten ser positivt på det ekonomiska tillskottet om 6,8 miljarder vilket leder till en ökad försvarsförmåga och därmed minskad risk i genomförandet av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet till och med 2020, säger ÖB Micael Bydén.

De flesta av de aviserade åtgärderna kommer ur det förslag till stärkt förmåga som Försvarsmakten utarbetat inom ramen för BU 18. I vilken omfattning dessa möter Försvarsmaktens behov i närtid och på längre sikt behöver analyseras vidare i detalj när myndigheten får regeringens fördjupade underlag. Men det handlar om bland annat fler anställda, övning och beredskap, ledningssystem och olika typer av specialfordon.

– Inte minst fler heltidsanställda soldater och sjömän är ett viktigt tillskott ute på förbanden för att de ska kunna klara av alla uppgifter. Men man måste också komma ihåg att Försvarsmaktens långsiktiga behov och utveckling inte är en del av uppgörelsen, säger ÖB Micael Bydén.

För Försvarsmakten är det nu viktigt att man får handlingsfrihet i hur man ska bygga upp den militära förmågan så att man på bästa sätt kan balansera den mot omvärldsutvecklingen och de operativa behoven.