Elva nyutbildade röjledare

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) ansvarar för utbildning av ammunitionsröjningsledare i hela Försvarsmakten samt för andra totalför­svarsmyndigheter som Polisen, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förbandet finns i Eksjö, men genomför verksamhet över hela landet.

I kursen ingår även ytletning - visuell sökning efter ammunition. Foto: Eric Brose/Försvarsmakten
Militär personal genomför rekognosering inför skarp röjning på Marma skjutfält. Foto: Sara Johannesson/Försvarsmakten
Lokaliserad 40 mm gevärsgranat. Foto: Caroline Tillström/Försvarsmakten

Övnings- och skjutfält är en av Försvarsmaktens viktigaste resurser för att höja den operativa förmågan hos krigsförbanden. I takt med att grundutbildningen ökar i volym och att förbandsutbildningen blir mer omfattande ökar också kraven på tillgänglighet till våra övnings- och skjutfält. En åtgärd som måste kunna utföras snabbt och säkert är röjning av skarp ammunition, som av något skäl inte har detonerat (OXA). Skjutfältspersonalen måste därför vara utbildad i att kunna röja den ammunition som används på det egna fältet.

Viktig utbildning med skarpt avslut

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum genomför årligen en utbildning för övnings- och skjutfältpersonal, där de efter godkänd kurs får kompetens att förordnas som ammunitionsröjningsledare, övnings- och skjutfält. Utbildningen omfattar fyra veckor och inleds med ammunitionslära, principer för röjning, teoretisk och praktisk genomgång av de olika röjningsmetoderna och beräkning av riskområden. Kursen avslutas med skarp röjning på något av Försvarsmaktens övnings- och skjutfält.

Caroline Tillström, kursansvarig, berättar att kursdeltagarna det här året kommer inte bara från Försvarsmakten utan också från FMV och Fortifikationsverket. En skara om elva elever genomförde praktiska övningar på Marma och Rossholms skjutfält, nära Älvkarleby vid Upplandskusten. Caroline fortsätter:

­– En blandad grupp med kvinnor och män i olika åldrar och både från civil och militär verksamhet, ger så mycket för alla inblandade. Deltagarna har ett öppet och prestigelöst sätt som ger så mycket till både eleverna och oss utbildare.

Övningsfält med historia

Marma har använts sedan 1881, framförallt av artilleriet och Rossholm var under många år ett av de mest använda bomb- och raketfälten för flygförbanden i Uppland. Marma är alltjämt ett välutnyttjat övnings- och skjutfält, medan Ross­holmsfältet är avvecklat och ligger granne med ett populärt friluftsområde, där det idag finns ett starkt allmänintresse att göra hela kuststräckan tillgänglig för allmänheten.

Resultatet av kursens praktikveckor blev elva godkända ammunitionsröjningsledare, men också att 22 000 kvadratmeter avsöktes på Rossholm och Marma. Härvid fann kursen otaliga kilo metallskrot, men också 8 skarpa ammunitionseffekter på Marma, som alla sprängdes av eleverna på fyndplatsen. På Rossholm fann eleverna 151 stycken 20 millimetersgranater samt 36 stycken 30 millimetersgranater, sannolikt avfyrade av SK 60- respektive Viggen-flygplan.