"Logistik för högre försvarsberedskap": Försvarsmakten positiv

För att fortsätta stärka försvarsförmågan krävs att Försvarsmakten kan ansvara och styra över logistiken och förbandens materiel i fred, kris och krig. Det framgår av Försvarsmaktens yttrande om utredningen Logistik för högre försvarsberedskap.
– Utredningens förslag och rekommendationer är i rätt riktning. De gör att vi får bättre förutsättningar att öka förbandens tillgänglighet och krigsduglighet. Omvärldsläget gör att vi är angelägna om att förändringarna kan genomföras skyndsamt, säger generaldirektör Peter Sandwall.

Materiel packas för en internationell insats. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Krigsförbanden är beroende av logistikstöd och att ha tillgång till sin materiel när de ska utbilda, öva, upprätthålla beredskap eller göra insatser. Utredningens förslag innebär en ändrad ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och FMV. Att samla logistiken i Försvarsmakten förenklar styrningen av verksamheten och möjliggör snabba åtgärder. Det handlar bland annat om förråd och verkstäder för underhåll av fordon, fartyg och flygplan.

Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

– Vi bygger ett starkare försvar och logistiken måste, precis som övriga delar i Försvarsmakten, klara ändrad beredskap och även oväntade händelseförlopp. Utredarens förslag ger oss en större handlingsfrihet att agera snabbt vid olika typer av hot och angrepp i såväl fred, kris som i krig, säger Peter Sandwall.

Utredningens förslag om att Försvarsmakten ska få mandat att göra inköp och upphandlingar, på samma sätt som alla andra myndigheter, ökar handlingsfriheten ytterligare.

Prioritera och kravställa materielen

När det gäller investeringar i ny materiel föreslår utredningen en förändrad ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och FMV, och förändrade ekonomiska flöden. Försvarsmakten beslutar redan i dag vilka anskaffningar FMV ska förbereda eller investera i, och när materielen ska överlämnas. Men till skillnad mot i dag föreslår utredningen att FMV får rätt att disponera materielpengarna. På så sätt renodlas de ekonomiska flödena och FMV får ett tydligare ansvar för sina åtaganden och redovisar avvikelser från beställningarna.

Alla kompetenser kommer att behövas

Enligt utredningens förslag ska verksamhet med runt 1700 medarbetare på FMV överföras till Försvarsmakten.
– Försvarsmakten och de andra remissinstanserna har nu lämnat sina svar till regeringen som kommer att ta ställning till vilka politiska beslut som behövs. Först när sådana beslut har fattats kommer det att stå klart vilka verksamhetsövergångar som är aktuella. Jag ser fram mot att få välkomna de som kommer till oss från FMV – de kommer att vara behövda. Men vi är inte där ännu och under tiden måste alla inom Försvarsmakten och FMV fortsatt ha fokus på arbetet med att stärka den operativa förmågan, säger Peter Sandwall.