Ökad stolthet och förtroende - men även utmaningar

Medarbetarna är mer stolta över att arbeta i Försvarsmakten jämfört med 2013 och arbetsklimatet har blivit bättre. Försvarsmaktens nyligen genomförda medarbetarundersökning visar överlag på positiva resultat, men också att det finns utmaningar som organisationen måste arbeta med.

Medarbetarundersökningen genomfördes under augusti, september och avslutades i början av oktober (arkivbild). Foto: Anders Cedérus/Försvarsmakten

Resultaten från medarbetarundersökningen är bättre jämfört med 2013 inom alla jämförbara frågeområden: mitt arbetslag, närmaste chefs ledarskap, mitt förband, hela Försvarsmakten och förutsättningar att lyckas som chef.

− Det är helt klart en mer positiv stämning i Försvarsmakten idag jämfört med 2013. Värden som tillit, förtroende för varandra och arbetets kvalitet får höga siffror och det stärker oss både i det dagliga arbetet och i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Även synen på Försvarsmakten som helhet har förbättrats jämfört med 2013. Fler medarbetare är stolta över att arbeta i Försvarsmakten och fler har en mer positiv bild av Försvarsmakten som arbetsgivare. De yngsta medarbetarna, under 25 år är mer stolta än genomsnittet. De ser också i högre grad goda utvecklingsmöjligheter i organisationen.

− Ledarskapet är centralt i Försvarsmakten med tanke på de uppgifter vi har att lösa. Därför är det glädjande att förtroendet generellt är mycket högt för närmaste chef och att medarbetarna upplever att ledarskapet fungerar, säger Marcela Sylvander.

Mätningen ger en bild av hur det interna utvecklingsarbetet går och vilka utmaningar organisationen måste fortsätta arbeta med. Bland annat ställdes frågan om medarbetare upplevt kränkande särbehandling under de senaste tolv månaderna. Frågan kompletterar Försvarsmaktens enkäter om diskriminering. Svaren visar att i snitt sex procent upplever sig blivit negativt behandlade. För kvinnor är siffran elva procent. Eftersom frågan inte är formulerad på samma sätt i tidigare undersökningar så går det inte att säga om resultatet blivit bättre eller sämre.

− Varje upplevd kränkning är oacceptabel. Vi undersöker regelbundet våra medarbetares välmående och organisationskulturen, och arbetar aktivt för att förebygga och ta hand om de kränkningar som uppstår. Resultaten pekar på vikten av att fortsätta arbetet med hur vi behandlar varandra med respekt på det sätt vi har uttryckt i vår värdegrund och uppförandekod, säger Marcela Sylvander.

En annan utmaning är medarbetarnas syn på de IT-system som de använder. Var femte tycker att IT-systemen fungerar bra medan varannan tycker de fungerar dåligt.

− Det här är en viktig men komplex fråga – inte minst med tanke på våra säkerhetskrav. Avändarvänligheten har inte alltid hängt med, vilket vi jobbar på nu. Det pågår också arbete med att öka tillgängligheten till systemen och informationskvaliteten, säger Marcela Sylvander.