Stärkt förmåga för att möta omvärldsutvecklingen

Verksamhetsåret 2015 har varit gott och har lagt en stadig grund för genomförandet av det nya försvarsbeslutet. Försvarsmakten fortsätter nu arbetet för ett starkare försvar.

Svensk stridsbåt med utländskt örlogsfartyg i bakgrunden under Baltops 2015.
Svensk stridsbåt med korvett i bakgrunden under Baltops 2015. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Försvarsmakten stödjer Migrationsverket med såväl boende som personal.
Försvarsmakten stödjer Migrationsverket med såväl boende som personal. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Demonstration av lufttankning i samband med Försvarsmaktens flygdag den 4 juli på F 7 i Såtenäs.
Demonstration av lufttankning i samband med Försvarsmaktens flygdag den 4 juli på F 7 i Såtenäs. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
61.luftvärnsbataljonen kör av färjan i Visby i november 2015.
61.luftvärnsbataljonen kör av färjan i Visby i november 2015. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

Försvarsmaktens årsredovisning för 2015 speglar resultaten av satsningar på bland annat repetitionsutbildning, ökat internationellt samarbete, utökad övningsverksamhet och betydande materielleveranser.

– Det gångna året har varit ett riktigt bra verksamhetsår. Den militära förmågan har höjts på flera områden och gör organisationen bättre rustad för att möta ett försämrat säkerhetsläge, konstaterar Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall. 

Försvarsmakten har under året utökat övningsverksamheten, bland annat på Gotland. Här har den militära närvaron ökat och arbetet med att etablera en stridsgrupp har inletts. Incidentberedskapen har utökats och anskaffning och underhåll av materiel har påskyndats.

– Den pågående personalförsörjningsreformen bidrar stadigt till att successivt öka krigsförbandens användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet. Men det finns utmaningar i försörjningen, främst med tidvis tjänstgörande soldater samt officerare och i att öka andelen kvinnor i de militära personalgrupperna. Detta är frågor som vi arbetar med kontinuerligt, understryker Peter Sandwall.

Övning och samverkan med andra länder och organisationer är också viktiga bidrag till en utvecklad militär förmåga. Samarbetet med försvarsmakterna i USA, Danmark och Polen har fördjupats liksom relationen till Finland som har en särställning bland Sveriges internationella försvarssamarbeten.

Sverige är en efterfrågad aktör i internationella operationer och två exempel från 2015 är Försvarsmaktens deltagande inom FN-insatsen i Mali, Minusma, och i Irak i den multinationella koalitionen mot Daesh.

Med anledning av flyktingmottagandet har Försvarsmakten lämnat stöd till Migrationsverket med såväl boenden som personal. Ytterligare ett exempel på Försvarsmaktens samverkan med civila myndigheter är det samarbete med Polisen som har etablerats under året, bland annat med helikopterberedskap.

– Vi kan konstatera att Försvarsmakten under året har utvecklat den militära förmågan för väpnad strid och arbetat tillsammans med andra för att bidra till en robust krisberedskap. Sammantaget ger resultaten en bra utgångspunkt för den nya försvarsinriktningsperioden, säger Peter Sandwall.