Strävan mot en tryggare värld

oro och spänningar i hela världen, behovet av trygghet och fred är stort

Seminariet Fredsteknik som arrangerades de första dagarna i september i Eksjö ligger rätt i tiden. Representanter från näringsliv, universitet och myndigheter möttes under två dagar för att samordna sina liknande intressen och bli starkare tillsammans. Målet är att bilda en förening eller ett konsortium, enas kring en svensk profil för att påverka beslutsfattare och att få finansiärer.

Sektionen för Detonik och förbränning stod som arrangör för seminariet och Swedec var värd samt medarrangör.

På bilden åhörare och föredragshållare vid seminariet för Fredsteknik, som hölls i Eksjö i början av september.
Åhörare och föredragshållare vid Fredsteknik-seminariet på Swedec i Eksjö. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
På bilden åhörare och föredragshållare vid seminariet för Fredsteknik, som hölls i Eksjö i början av september.
Fredsteknik-seminariet i Eksjö pågick under två dagar. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilder visar överstelöjtnant Fredrik Johnsson som föreläser på fredsteknik-seminariet.
"Det är inte bara i länder som har haft krig, som har problem med ammunition" förklarar överstelöjtnant Fredrik Johnsson, även Sverige har kvarlämningar på militära övningsfält. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
På bilden blir Linnea Krantz intervjuad av en lokal journalist i Eksjö.
Linnea Krantz, student vid Göteborgs universitet, är väldigt intresserad av området fred och säkerhet. Här intervjuas hon av en lokal journalist i Eksjö. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
På bilden ser vi representanter från näringsliv, universitet och myndigheter samlade i Eksjö för seminariet fred och säkerhet.
Representanter från näringsliv, universitet och myndigheter samlades i Eksjö för seminariet kring fred och säkerhet. Här ses Hans Wallin, Cesium AB, Lars Ingelstam, Linköpings universitet, Stig Johansson, Sektionen för detonik och förbränning och Fredrik Johnsson, överstelöjtnant och chef för operativt stöd på Swedec. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Linnea Krantz en av deltagarna, den yngsta och enda kvinnan, är rak och tydlig med sina åsikter. Linnea, student vid Göteborgs universitet, som har gjort sin praktik vid Swedec - Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - är intresserad av fred och säkerhet.

− När jag fick insikt i all ammunition som finns där den inte ska finnas, blev jag engagerad i frågan. Det gäller egentligen både ammunition och vapen, förklarar Linnea och fortsätter:

− Sverige som vill ha en framstående roll inom fredsarbetet, är samtidigt världens elfte största vapenexportör! Det förpliktigar att satsa på fredsarbetet och för att frågan ska få genomslag måste olika intresseområden samarbeta.

Viktigt att satsa både lokalt och globalt

Linnea brinner verkligen för ämnet och när hon gjorde sin praktik på Swedec, under sin utbildning vid Göteborgs universitet, fick hon överstelöjtnant Fredrik Johnsson som mentor.

− Praktiktiden, min mentor och det uppgifter jag fick fördjupa mig inom var enormt lärorika berättar Linnea, jag växte som person.

Fredrik Johnsson ser nöjd ut och påpekar att Linnea verkligen gjort ett positivt avtryck och han hoppas hennes intresse och engagemang kan ge den tänkta föreningen/konsortiet fart framåt.

− Det behövs, det finns så mycket kompetens hos deltagarna men ämnena är många och spretar lite åt olika håll. Vi måste paketera alla intressen och göra området lättförståeligt, förklarar Fredrik. Det är inte bara ammunition i länder som är drabbade av krig, vi har även problem i Sverige att ta itu med. Vårt land har inte varit i krig de senaste 200 åren, men vi har enorma mängder ammunition på övningsområden, efter militärens alla övningar i landet, fortsätter Fredrik, inklusive all dumpning av ammunition i landets sjöar. Det är mycket att göra, klargöra ansvarsområden, kartlägga var ammunition finns och besluta om hur de ska oskadliggöras.

Många bäckar små

Här kommer övriga deltagare in, de som har tekniken och kunskapen för att finna och förstöra ammunition på ett säkert sätt in. Bland många andra Jack Gustavsson, Cesium AB, vars företag utvecklar säker förvaring för farliga produkter och Lars Ingelstam, forskare från Linköpings universitet, som hoppas att mötet ska resultera i en stark svensk linje.

− Vi ska städa upp, säkra och oskadliggöra ammunition både hemma och utomlands.

Representanter från myndigheter är också deltagare vid seminariet; Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsstöd och beredskap (MSB).

Magnus Bengtsson, MSB, ser det ökade hotet med hemmagjorda bomber, granater och vapen som sprids okontrollerat över världen.

− Vi är redan där, påpekar han, dagens situation utgör en stor samhällsfara som måste stoppas.

Under de sista timmarna för seminariet summerar de olika arbetsgrupperna sina tankar och resultat, många goda idéer har fötts och deltagarna vill gärna komma vidare med samarbetet. Trots att alla har samma för ögonen - fred och trygghet - är det svårt att hitta en tydlig och gemensam målformulering. Det blir långa och lite krångliga omskrivningar, deltagarna efterlyser enkelhet, något som är lätt att kommunicera, något som når ut. Linnea räcker upp handen, får ordet och säger med tydlig och klar stämma:

- Vår värld måste bli fri från det här farliga skräpet!