Att vara officer: ”Officersyrket väldigt varierat”

Fänrik Anders Svensson tjänstgör under sitt första år som vid K3 i Karlsborg. Anders är i grunden utbildad fällskärmsjägare och utbildar för närvarande GMU-rekryter. En tjänst av många som man som nyutbildad fänrik kan sättas på. Officer är ju inte bara ett yrke utan en mängd under en paraplybenämningen officer.

Man med attrapp av automatkarbin i handen gör grimas.
Fänrik Andreas Svensson visar med kraft och ”fighting face” hur man ska attackera med vapnet i närkampssituation. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Porträtt av Andreas.
Andreas Svensson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

 Jag har upplevt officersyrket som väldigt varierande hittills. Jag finner att yrkets fördelar överväger de problem som finns inom myndigheten, såsom tung administrativ börda och obalans mellan tilldelade uppgifter och resurser, säger fänrik Svensson.

− Hur ser en vanlig arbetet ut för dig?

Stor del av min tid går åt till att arbetsleda mitt befälslag och att administrera personalen på min pluton. Jag genomför dock även själv utbildning med plutonen, just nu främst sjukvård och närkamp, som jag har utbildat mig särskilt inom. Arbete på kvällar och helger är inte ovanligt, men man är också ledig mycket som kompensation för detta. Just nu tjänstgör jag som plutonchef vid en GMU-pluton och är därmed ansvarig för såväl personaltjänst som utbildning av drygt 30 rekryter.

− Varför valde du att bli officer?

Jag fick tidigt ett militärt intresse, mycket tack vare mina föräldrars engagemang inom drift- och hemvärn. De väldigt kompetenta och drivna officerarna vid Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg, och senare det militära personskyddet, där jag genomförde värnplikten respektive en utlandsinsats, blev senare den slutliga inspirationen.

− Vad är ditt eller dina bästa minnen av tiden på Karlberg?

Tiden på Karlberg var i många delar fantastisk, med varierande utbildning på många platser runtom i landet och studiekamrater som man blev nära vän med under utbildningens tre år. Traditionerna på skolan och det rika mässlivet, de extremt goda möjligheterna till fysisk träning och skolans placering, centralt i Stockholm, gör även den sociala situationen mycket behaglig. Ett särskilt gott militärt minne är slutövningen "Syntesen", en påkostad övning med fordon, fartyg och helikoptrar, samt gott om personal att truppföra. Socialt så bör givetvis vinterbal och examensbal nämnas.

Dock så borde större tyngd ha lagts på att göra alla kadetter, oavsett försvarsgren och vapenslag, till bättre krigare. Kadetternas färdigheter och uthållighet borde ha utvecklats och prövats mer, med praktisk utbildning och övningar i fält, gemensamt och arenaspecifikt.

− Var det något som var särskilt värdefullt och bra i utbildningen?

Den taktikutbildning som genomförs på Karlberg är mycket bra och givande, tillräckligt generell för att vara användbar för alla kadetter, oavsett inriktning, men samtidigt djuplodande krigsvetenskapligt och med kunniga och engagerade lärare. Den verksamhetsförlagda utbildning som jag genomförde på FM UndSäkC i Halmstad upplevde jag också genomfördes med en hög ambitionsnivå av motiverad kurschef och instruktörer.

− Hur ser du din framtid och karriär inom Försvarsmakten?

Jag hoppas att under lång tid framöver tillhöra de typförband jag hittills tjänstgjort på, jägarförband och andra lätta förband med höga krav på sin personal. Att få vara vid trupp länge är förhoppningen, men jag hoppas även att längre fram i livet få arbeta som lärare vid skola eller dylikt. Även fler utlandstjänster lockar.

− Livslång karriär eller en kortare tid av livet?

Jag hoppas att kunna vara inom Försvarsmakten en stor del av, eller hela, mitt liv.
Jag finner att yrkets fördelar överväger de problem som finns inom myndigheten, såsom tung administrativ börda och obalans mellan tilldelade uppgifter och resurser. Jag tycker verkligen att jag har ett aktivt och omväxlande yrke, jag får arbeta med motiverade och duktiga människor och det finns goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

− Vad tycker familj och vänner om ditt yrkesval?

Min familj är stolt över yrket jag har valt, men samtidigt oroliga inför de risker som yrket innebär, inte minst kopplat mot utlandstjänst och andra, skarpa insatser. De stödjer mig med det sagt fullt ut, vilket även gäller mina civila vänner.