Målet – en rådgivare i gender på varje militär enhet i Försvarsmakten

Gender Focal Point är en kurs som under två dagar har hållits av Nordic Centre for Gender in Military Operations på uppdrag av Högkvarteret. Kursens deltagare får verktyg för att bevaka och utveckla genderarbetet på sina hemmaförband – ett viktigt och prioriterat arbete inom Försvarsmakten.

Under två dagar har Nordic Center for Gender in Military Operations (NCGM) på uppdrag av Högkvarteret, genomfört en nationell kurs för Gender Focal Points (GFP), det vill säga genderrådgivare. Deltagarna har varit personal från regementen och flottiljer i hela Sverige.

Utgångspunkten för arbetet med genderfrågor inom Försvarsmakten är FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnor, fred och säkerhet samt ett jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter att forma sina egna liv och samhället. Detta är i enlighet med den svenska lagstiftningen och Försvarsmaktens värdegrund. Genom att utbilda personal i hur gender påverkar människors förväntningar, villkor och beslut skapar man dessutom en mer effektiv organisation eftersom man har en bättre lägesuppfattning och en djupare förståelse för de faktorer som påverkar våra insatser nationellt och internationellt.

Målet med kursen är bland annat att ge deltagarna verktyg att ta med till respektive förband dels för att kunna utarbeta en handlingsplan för genderarbetet, men även för att säkerställa att genderperspektivet bevakas inom verksamheten.

Löjtnant Peter Olevik Dunder från Fjärde sjöstridsflottiljen är en av de 23 deltagarna som deltog i kursen.

– Jag kommer att ta med mig mina reflektioner från kursen och, utefter min chefs kunskap inom ämnet, se över vad jag som GFP behöver komplettera med, säger Peter Olevik Dunder.

– Kursen består till stor del av workshops och seminarier. Målet är att det ska finnas en GFP på varje förband som avsätter 10-20% av sin arbetstid till detta, senast 2016, säger kurschefen Major Ola Nilsson.

Utbildningen av GFP är prioriterad av Försvarsmaktens ledning och nästa kurs genomförs under hösten.

Genderperspektivet är redan en viktig del av vardagen vid svenska internationella operationer, till exempel vid civilmilitär samverkan i Afghanistan. Det som denna kurs lägger fokus på är att genderperspektivet även ska förstärkas tydligare nationellt.

– Genderfrågor ska finnas med redan i planeringsskedet, till exempel vid planering av utbildningar och operationer. Här måste man ta hänsyn till att alla, män och kvinnor, pojkar och flickor, har olika behov och att det inte finns någon färdig mall för hur arbetet ska bedrivas, säger kapten Anna Björsson, insatschefens stöd i genderfrågor.

– Vad som behöver bli tydligare är målsättningarna med genderarbetet i insatser samt hur detta praktiskt kan genomföras i verksamheten på förbanden, fortsätter Anna Björsson.

Under våren kommer kursdeltagarna tillsammans med sina chefer att arbeta fram en handlingsplan som beskriver hur genderarbetet ska implementeras på respektive förband.