Ett steg framåt

Efter ett antal månaders arbete med grunderna till ett nytt officersutbildningssystem så var det dags för arbetsgruppen (Ag OF) att låta produkten uppleva det första stora mötet med ”verkligheten”. Representanter från Försvarsmaktens skolor och ett antal förband samlades under tre dagar på Militärhögskolan Karlberg för att, tillsammans med Ag OF och Ag OR, diskutera utbildning kopplat till såväl officerare som specialistofficerare.

Thomas Malmström som leder arbetet inom arbetsgrupp officer leder ”brainstorming” under ett pass med representanter från skolor i Försvarsmakten. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Representanter från olika skolor i Försvarsmakten granskar arbetet i arbetsgrupp officer och kommer med förslag till förändringar under de tre dagar som vikts för seminariet. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

– Stor kraft har lagts på att utarbeta de krav på generella förmågor som ställs på samtliga officerare, nästa steg är att identifiera krav inom de olika försvarsgrenarna och fack- eller funktionsområdena, säger överstelöjtnant Thomas Malmström, chef Ag OF.

En av målsättningarna med Ag OF arbete är att ett nytt utbildningssystem ska kunna finnas på plats från 2017. Denna målsättning innebär att utbildnings- och kursplaner behöver utvecklas till halvårsskiftet 2016, och att de krav som ska ligga till grund för dessa utvecklas till sommaren 2015.

Arbetet består i att först fastställa krav på generella förmågor för att sedan ställa krav på nuvarande utbildningar och vid behov utveckla nya.
– Förändring och utveckling av officersutbildningen sker löpande, under år 2015 är det dock sannolikt att grunderna för denna förändring kommer att bli mer tydlig dels som en konsekvens av den granskning och kritik mot delar av utbildningen vid officersprogrammet som lämnats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) dels som ett resultat av arbetet inom Ag OF och andra försvarsmaktsinterna projekt, säger chefen för Militärhögskolan Karlberg, överste Rikard Askstedt.

Ag OF och Ag OR träffar representanter för Försvarsmaktens skolor i detta forum två gånger per år, och det ger ett ovärderligt tillfälle att sprida information och inhämta råd och synpunkter från organisationen.
– Vi behöver era synpunkter och er erfarenhet för att hamna så rätt som möjligt i arbetet i nuläget, säger Thomas Malmström

Arbetet med aktuella krav samlade i ett ”förmågedokument” går nu i sin slutfas, där veckans möte syftar till att göra en sista rimlighetstest innan det föredras för Försvarsmaktens utbildningschef. Om det går som vi hoppas går dokumentet sedan ut på en bred remiss innan det fastställs vid halvårsskiftet.
– Under kommande vecka ska vi föredra grundarbetet för Försvarsmaktens utbildningschef generalmajor Karl Engelbrektsson och efter det tar vi ytterligare steg i arbetet, avslutar Thomas Malmström.