Ny rapport presenterar trender inom informationssäkerhet

För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), och Polismyndigheten gemensamt tagit fram en hot- och riskrapport för informationssäkerhet: Informationssäkerhet – trender 2015.

Rapporten, som tar upp sju trendområden, är främst ett stöd för beslutsfattare i samhället inför strategiska beslut till exempel vid it-investeringar eller utbildningsinsatser om informationssäkerhet. Den ger även regeringen en övergripande bild av utvecklingen inom området informationssäkerhet.

Försvarsmakten har lång erfarenhet av att utveckla och driftövervaka landsomfattande säkra och robusta lednings- och informationssystem. Denna kunskap och förmåga är en grund för att Försvarsmakten skall kunna lösa sin huvuduppgift.
‒ Försvarsmakten är beroende av ett robust och fungerande samhälle, även under kris och krig, därför är det nödvändigt att vi sprider vår unika kunskap inom detta område då informationssäkerhet påverkar många sektorer i samhället, säger Mattias Hanson chef för säkerhetskontoret vid Must.

Trendrapporten är framtagen för att ge en lättillgänglig och samlad bild av situationen på informations- och cybersäkerhetsområdet samt att ge en sammantagen bedömning av förhållanden som är särskilt angelägna att uppmärksamma beslutsfattare i samhället. Rapporten innehåller både nationella och internationella trender och bedömningen är främst baserad på utvecklingen under 2013-2014.

De sju huvudtrenderna i rapporten är:

1. Informationssäkerhet - allt mer en fråga om att skydda hela samhället och dess välstånd.
2. Komplexiteten i it-tjänster gör riskerna och korsberoendena allt mer svåröverskådliga.
3. Frågor om privatlivet kommer aktualiseras då allt mer information om oss själva och om våra tekniska lösningar blir allmänt tillgängliga.
4. Informationssäkerhet får en allt mer växande säkerhetspolitisk dimension.
5. Samspelet mellan traditionell och elektronisk brottslighet ökar och blir allt mer komplex.
6. Människan fortsätter vara den svagaste länken i skyddet av information.
7. Konsekvenserna av oplanerade driftavbrott i informationssystem blir större och mer oöverskådliga och riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner allt mer.

Trendrapporten finns att ladda ner i pdf i spalten till höger, under dokument.