Försvarsmaktens lönekontor i Boden avvecklas

Under hösten har Försvarsmakten bytt lönesystem och avvecklat Palasso lön och infört Prio som lönesystem. Införandet innebär att huvuduppgiften för lönekontoret i Boden, som varit Palasso lön, försvunnit och en avveckling är därför nödvändig.
Införandet av SAP lön innebär en effektivisering i linje med Försvarsmaktens krav på att minska lönekostnaderna. Lönekontoret i Boden kommer därför att avvecklas men utan att någon övertalighet uppstår.

Medarbetare vid lönekontoret kommer att erbjudas nya administrativa tjänster i Boden på I 19, A 9 och vid FMLOG. Försvarsmakten tillför nya administrativa befattningar vid samtliga organisationsenhet i Boden som ett led i att minimera och effektivisera administrationen för insatsorganisationen.

Det blir dels befattningar som så kallade "super users", handläggare vid insatsförbanden, för att avlasta övrig personal med att administrera gruppresebeställningar, arbetstidsplanering, inköp, etc i system Prio.

Ytterligare befattningar planeras inom infraområdet med anledning av att Försvarsmakten driftsätter systemet Real Estate. Systemet syftar till att få en bättre kostnadsuppföljning och uppföljning av hyresbeståndet. På sikt bedöms införandet effektivisera lokalförsörjningsförmågan och sänka hyreskostnaderna.
Utöver detta inrättas även befattningar som yrkesvägledare/personalvårdare kopplade till GMU.
Tjänsterna kommer tillsättas löpande under våren, dock senast 30 juni 2015.