Försvarsmaktens svar på ESV-rapport om logistik

På onsdagen lämnade Försvarsmakten sitt remissvar på Ekonomistyrningsverkets (ESV) rapport ”Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning”.

I rapporten föreslog ESV att Försvarets Materielverk (FMV) ska gå upp i Försvarsmakten för att lösa obalanser mellan myndigheternas ansvar och befogenheter. Och Försvarsmakten delar ESV:s uppfattning. Redan 2011, inför att regeringen beslutade om det nya arbetssättet, lämnade Försvarsmakten ett yttrande där man konstaterade att det vore mest ändamålsenligt att organisera en samlad logistik- och materielförsörjningen inom myndigheten:

− Det vi säger i dag är egentligen inget nytt, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall. En enmyndighetslösning gör det också möjligt att förenkla i den system- och transaktionsstruktur som behövs när det är två myndigheter. Det är inte minst viktigt med tanke på tillgänglighetskraven vid ett försämrat omvärldsläge.

Samtidigt har Försvarsmakten och FMV lagt mycket tid och kraft på att genomföra nuvarande beslut. Till årsskiftet sker den tredje och sista överföringen av verksamhet från Försvarsmakten till FMV och ett nytt arbetssätt ska sjösättas. Ett arbetssätt som innebär att det blir tydligare roller för Försvarsmakten som beställare och för FMV som leverantör. Det övergripande målet är att frigöra pengar från försvarslogistiken till utveckling av förbanden och i dagarna har berörda medarbetare i Försvarsmakten fått ett erbjudande om att byta arbetsgivare till FMV:

– Det är viktigt att understryka att ESV:s rapport och Försvarsmaktens yttrande inte påverkar det pågående arbetet inom omdaningen av försvarslogistiken. Nuvarande inriktning gäller. Den implementering som är överenskommen mellan Försvarsmakten och FMV fortsätter i oförändrad takt och min uppmaning till de som fått det här erbjudandet är att de ska följa med verksamhetsöverföringen vid årsskiftet, säger Peter Sandwall.

Han pekar också på att det krävs en noggrann analys av konsekvenser, organisation och tidsförhållanden före ett eventuellt beslut från statsmakterna om en ändrad inriktning.

Läs Försvarsmaktens svar här