"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltids- och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden.

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Överbefälhavaren besökte Göteborgs garnison
5 november201915:01

Under två dagar i början av november genomförde överbefälhavaren (ÖB) förbandsbesök vid Göteborgs garnison.

ÖB Micael Bydén under besöket på Göteborgs garnison. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Syftet med ÖB:s förbandsbesök är att skaffa sig en aktuell lägesbild över verksamheten och träffa personalen för att höra deras tankar och åsikter i stora som små frågor. Besöket inleddes, som sig bör, med en kort välkomstceremoni. Tätt följt av en genomgång av infrastrukturen i och runt Göteborgs hamn från Radarhöjden, vilken är Göteborgs garnisons högsta punkt med en magnifik utsikt över inloppet till Göteborg. Hamnen utgör navet i försörjningen av Sverige och närliggande länder och det är här som förnödenheter till och från samhället kommer på daglig basis. Försvarsmaktens närvaro i området är därför viktig.

ÖB besökte olika enheter och avdelningar ur Försvarsmedicincentrum såsom ATO (arbetstagarorganisationerna), Noak (nätverk för officerare och anställda kvinnor), logistikenheten, Elfsborgsgruppen, fältsjukhuset och försvarsmedicinska enheten. ÖB besökte även pågående soldatutbildning vid Amfibieregementets utbildningskompani i Göteborg samt Marinbasens sjöinformationscentral. Besöket på garnisonen var uppskattat och personalen uttryckte särskilt sin uppskattning över att få möjligheten att prata direkt med ÖB, för att på ett rakt sätt kunna lyfta upp både utmaningar och möjligheter som personalen och enheterna står inför.

– Det har varit en fantastisk dag och jag har mött många duktiga och ambitiösa kollegor. Det är en spännande verksamhet i den här garnisonen, var general Micael Bydéns reflektion efter alla genomgångar och möten i Göteborg.

Kort efter det sista besöket var det dags för ÖB att hålla sitt anförande på Chalmers för cirka 400 medlemmar ur föreningen Göteborgs försvar. En mycket uppskattad föreläsning av såväl besökarna som generalen. Efter anförandet öppnades det upp för frågestund och många tog chansen att ställa sina frågor. En av de frågor som dök upp var hur ÖB ser på tillväxten av Försvarsmakten i Göteborg. ÖB konstaterade att det är viktigt att fortsätta leverera i den innevarande försvarsbeslutsperioden. Hur Försvarsmakten skulle kunna utvecklas är något som kommer redovisas för regeringen i nästa vecka, närmare bestämt den 15 november.

Den andra och sista dagen träffade ÖB delar ur näringslivet innan han återvände till Stockholm. Här var temat totalförsvarssamverkan och hur näringslivet och Försvarsmakten kan stödja varandra i fred, kris och krig.

Göteborgs garnison tog emot en bas och två skjutfält
10 september201908:32

Överlämning av garnisonsansvaret för Skredsviksbasen med sitt skjutfält samt Göteborgs skärgårdsskjutfält från Marinbasen till Göteborgs garnison genomfördes torsdagen den 5 september.

Chefen för Göteborgs garnison och chefen för Marinbasen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Chefen för Marinbasen kommendör Håkan Nilsson, som tillträdde sin tjänst 17 juni, och chefen för Göteborgs garnison och Försvarsmedicincentrum överste Peter Fredriksson undertecknade det gemensamma avtalet torsdagen den 5 september.

Överlämningen sker bland annat för att det närmsta förbandet ska ha ansvaret för användande och skötsel av skjutfält och garnisonsansvar för förband på det geografiska området. Marinbasen har även fortsättningsvis ansvar för alla Försvarsmaktens hamnar.

– Det är inte utan visst vemod som jag lämnar över garnisonsansvaret för Skredsviksbasen men jag är full av förtröstan inför att det kommer att skötas bra i framtiden. Det är en omfattande verksamhetsområde som kommer att kräva en del arbete, säger kommendör Håkan Nilsson när han skrivit under överlämnandet.

Det är mycket som behöver gås igenom inför överlämningen och ett gediget arbete har genomförts sedan i våras för att det ska bli så bra som möjligt. Förutom den viktiga kommunikationen med allmänheten där förvaltning och utveckling av sidan med skjutvarningar och avlysning på forsvarsmakten.se så har följande funktioner haft en överlämning sinsemellan; infrastruktur, miljö, säkerhetstjänst, övning, trafiksäkerhet, ekonomi, fysisk planering, mobilisering, personal, systematiskt brandskyddsarbete.

Arbetet med det här gjordes av funktionsansvariga från respektive organisationsenhet. Sammanfattning och rapportering gjordes till båda cheferna på eftermiddagen under en samling på Göteborgs garnison.

– Jag tackar för det seriösa arbetet Marinbasens personal har lagt ner för att överlämningen ska bli så bra som möjligt. Vi kommer nu att bygga upp de kompetenser som behövs och det är bra att det finns ökad marin närvaro förutom de amfibiska i vår garnison. Göteborgs garnison är en totalförsvarsgarnison där vi kommer att fortsätta det goda samarbetet med bland annat Polis och Kustbevakning, nu även med förmågorna i Skredsvik, säger överste Peter Fredriksson om att ta emot en bas och två skjutfält.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Personal: 400
Så här har vi räknat

Prova-på-kursen-48H

Försvarsmedicincentrums prova-på-kurs "48H" genomförs två gånger per år.

Läs mer om kursen
Karta