En hjullastare lastar ett flygplan.
En hjullastare lastar ett flygplan.
Försvarsmaktens transportkontor, som är en del av FMLOG, samordnar Försvarsmaktens transporter runt om i världen. Foto: Försvarsmakten
En container lastas ombord på ett fartyg.
FMLOG-personal lämnar över packad materiel till det förband som har fått i uppgift att transportera sakerna vidare. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Lådor uppradade med olika materiel.
Avveckling av förbandet ME 04 ombord på HNLMS JOHAN DE WITT Ombord fanns en stödstyrka från FMLOG som ansvarade för att ta emot och packa materielen inför hemfärd till Sverige. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
Personer som gräver ett dike för elinstallation.
FMLOG:s enhet Operativa Ledningstekniska bataljonen var med och byggde upp elsystemet på den svenska campen i Mali. Foto: Henrik Nyström/Försvarsmakten

I Försvarsmaktens nya organisation förstärks försvarsgrenarna och får ansvar för sin egen logistik. I och med det förändras FMLOG:s roll och verksamheter flyttas från FMLOG till andra delar av Försvarsmakten och ett nytt FMLOG byggs upp med ansvar för den bakre logistiken.

FMLOG stödjer krigsförband så att de kan utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. FMLOG bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans ökar vi Försvarsmaktens operativa effekt nationellt och internationellt.

Notiser Från Försvarsmaktens logistik - FMLOG

Beredskapskontroll prövade ledning av logistik
22 september202309:45

Som förberedelse inför en nyligen genomförd finsk-svensk övning gjorde chefen för FMLOG en beredskapskontroll av en reparationspluton, som tillhör FMTS.

FMLOG:s chef, kommendör Mattias Svedin på besök hos FMTS reparationspluton under beredskapskontrollen. Foto: Anja Reimers/Försvarsmakten

1. Operativa logistikbataljon med olika ingående förbandsdelar, bland annat en reparationspluton, tillhör Försvarsmaktens tekniska skola, underställdes FMLOG i övningen. Reparationsplutonen som i vanliga fall finns i Kungsängen, sattes in i kontrollen/övningen med kort varsel. Plutonen fanns på plats i Stockholms skärgård med en i princip komplett fordonsverkstad; dragbilar med släp, bärgningsbil och containrar med verktyg och delar, redo att dygnet runt genomföra reparationer och underhåll av de fordon som ingick i övningen.

– Det är viktigt att pröva om kommandokedjan fungerar rent praktiskt inom logistikområdet och den här beredskapskontrollen bevisar att den gör det, säger kommendör Mattias Svedin, chef för FMLOG.

– Syftet med besöket var att se på arbetssätt och lyssna på de erfarenheter som plutonen fått. Det är imponerande att se hur plutonen utan förvarning kan lämna vardagen hemma och omedelbart upprätta avancerad förmåga på en helt annan plats med begränsade förutsättningar. Det finns såklart alltid detaljer som vi kan justera och skruva på, men i stort så är jag oerhört nöjd med den insats som plutonen uppvisat, säger Mattias Svedin.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Karta