Aurora 23 avslutad och målen nådda

Deltagandet från internationella partners i övningen har varit omfattande och har på ett avgörande sätt bidragit till att målen nåtts på alla övade nivåer. Civila myndigheter och andra aktörer har också medverkat i ett antal enskilda övningsmoment, som vart för sig har gett ett gott lokalt resultat. Det framgår av den första rapporten från utvärderingsgruppen.

Person firas ner från helikopter till stridsbåt

– Aurora 23 har genomförts på ett kompetent och säkert sätt, och både övade och övningsledningen har visat stort engagemang och en påtaglig vilja att nå övningens mål, säger Gunnar Karlson som är chef för utvärderingsgruppen.

I rapporten understryker man också det positiva i att verksamhetssäkerheten har prioriterats högt, vilket sannolikt bidragit till att allvarligare olyckor och personskador har kunnat undvikas.

Enligt utvärderarna har övningen letts på ett skickligt sätt och samverkan med den skarpa operativa ledningen har fungerat bra. Framför allt har genomförandet av Aurora 23 kunnat anpassas till händelser utanför övningen, till exempel evakueringen från Sudan och behov av samordning med den polska övningen Anakonda.

– Under övningen har det också genomförts större metodförsök med en divisionsstab och ett logistik-kommando. Att göra omfattande försök under en stor förbandsövning medför risker, men de riskerna har man hanterat på ett bra sätt, säger Gunnar Karlson.

Rapporten bygger på iakttagelser, rapporter och dokumentstudier. En djupare analys av övningen kommer att presenteras senare i höst

– Jag är otroligt nöjd med övningen. Alla deltagares positiva inställning och professionalism har varit helt avgörande för övningens framgång. Nu har vi på allvar visat att vi kan samarbeta över gränserna och agera tillsammans för att försvara våra värderingar, säger övningsledaren Stefan Andersson.