Starkare tillsammans

– Svenska och finska soldater i samma brigad

På högsta ledningsnivå känner den svenska och den finska försvarsmakten varandra väl. Samtidigt som banden växer sig allt starkare även på soldatnivå. Northern Wind 2019 är ett steg i rätt riktning även på den vägen.

Finske Jari Nenola från Björneborgs brigad tillsammans med svenske Jonas Lindström från Ledningsregementet är överens; ”Båda länderna vinner på att vi hjälper varandra”. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
De båda armécheferna, generallöjtnant Petri Hulkko och generalmajor Karl Engelbrektson, gjorde klart att utvecklingen av det finsk-svenska samarbetet måste fortsätta med oförminskad styrka. Foto: Viktoria Szakacs/Swedish Armed Forces
Soldater ur den finska bataljonsstridsgrupp som ingår i den svensk-finska brigaden under Northern Wind. Foto: Viktoria Szakacs/Swedish Armed Forces
Stridsfordon 90 ur den 192:a mekaniserade bataljonen från I 19 som utgör den största delen i den svensk-finska brigaden under Northern Wind. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Svenska soldater förbereder sig för att minera ett vägavsnitt i syfte att hindra den norska brigadens anfall. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten

Den politiska majoriteten på bägge sidor Östersjön är överens. Militärledningarna likaså. Det finsk-svenska försvarssamarbetet ska fortsätta och byggas ut.
– Jag är verkligen glad för de framsteg som vi har gjort under de senaste två, tre åren. Framstegen har varit fantastiska. Det är det rätta ordet att beskriva det, sa generallöjtnant Petri Hulkko, kommendör för Finlands armé, när han närvarade vid besöksdagen under Northern Wind.

Sveriges arméchef Karl Engelbrektson höll med, samtidigt som han gjorde klart att utvecklingsarbetet måste fortsätta med oförminskad styrka:
– För framtiden måste vi planera och synkronisera våra övningstillfällen tydligare så att vi får en balans mellan hur vi använder våra trupper för skarpa uppgifter i så kallade gråzonsskeden och samtidigt klarar att utveckla vår förmåga.

Samförståndsavtal 2018

Grunden till det svensk-finska samarbetet, FISE, lades i juni 2014 då regeringen gav Försvarsmakten uppdraget att undersöka förutsättningarna för ett fördjupat försvarssamarbete med Finland vad gäller armén, marinen och flygvapnet.
Under en ceremoni i finska Åbo i juli förra året undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö ett samförståndsavtal som preciserar ett antal områden där samarbetet ska utvecklas: försvars- och säkerhetspolitisk dialog, övning, träning, utbildning, övervakning och hävdande av territoriell integritet. Samt inte minst behovet av tillträde till varandras territorium för parternas militära förband och åtgärder för att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande.

Lär av varandra

På soldatnivå, i den praktiska militärvardagen, är FISE än så länge något luddigare i konturerna. Och skärpan kan bara förbättras genom att öva och åter öva tillsammans.
– Båda sidorna blir starkare när vi delar kunskap med varandra, sa finske Jerry Nenola, värnpliktig på Björneborgs Brigad, som fick ledigt under några timmar på fredagen för att prata med medias representanter som besökte övningen.
– När vi övar tillsammans så upptäcker vi en del grejer som svenskarna gör som vi också borde göra. Och det är säkert så för svenskarna också, fortsatte Jerry.
Intill honom stod värnpliktige Jonas Lindström från Ledningsregementet i Enköping. Han sa inte emot:
– Vi stärker våra försvar genom att både ge och få hjälp.

Hur mycket har svenskarna umgåtts med sina finska kollegor hittills under övningen?
– Vi har varit till finländarnas gruppering och samverkat lite, berättar Jonas Lindström.

– Vi har snackat lite med varandra. Men för det mesta har vi haft fullt upp med oss själva, sa Jerry Nenola.

"Soldiers without borders"

Samverkan kräver övning. Och mer övning ska det bli på bägge sidorna av gränsen om armécheferna får bestämma.
– Vi har myntat begreppet ”soldiers without borders”. I armén borde vi kunna ha ett system precis som flygstridskrafterna har,  så att vi på ett organiserat sätt och med mycket mindre byråkrati ska kunna öva tillsammans på ömse sidor våra gränser. Att koordinera övningsperioderna och minska byråkratin för att föra militär trupp över varandras gränser – så länge vi är överens om det – står högt upp på prioriteringslistan just nu. Och det kommer att bli så. Det är bara frågan om hur lång tid det tar, avslutade den svenske arméchefen Karl Engelbrektson.

Finland och Sverige samarbetar  

Det finsk-svenska militära samarbetet, Fise, tillämpas i övningen Northern Wind 2019 genom att en finsk bataljonsstridsgrupp ingår i den svenska tredje brigaden.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se