Multilateralt möte satte fokus på säkerhetssituationen i Östersjön

Den 23-24 januari stod Försvarsmakten värd för ett kombinerat högnivåmöte med policy-direktörer från ländernas Försvarsdepartement och militära strategichefer från partnerländer i den brittisk-ledda Joint Expeditionary Force (Jef). Mötet ägde rum på Gotland vilket satte säkerhetssituationen i Östersjöregionen i fokus. Jef är en koalition av nio deltagande länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien.

Jef-möte på Gotland
Jef-möte på Gotland
Foto: Försvarsmakten

Mötet genomfördes med positivt resultat där gemensamma diskussioner rörandes policy, styrning, förmågeutveckling, möjliga framtida operationer och övningsverksamhet diskuterades. Det kombinerade mötet mellan den politiska och militära nivån var det första av ett flertal möten som kommer genomföras under våren inom ramen för Jef.

Generalmajor Michael Claesson, chef ledningsstabens inriktningsavdelning, hade ett delat värdskap tillsammans med sin brittiska kollega under mötet.

– Bi- och multilateral militärt samarbete är centralt i den svenska militärstrategiska doktrinen och Jef är ett viktigt forum för multilateralt samarbete. Sverige ser Jef som ett säkerhetspolitiskt instrument men också ett ramverk för förmågan att kunna genomföra gemensamma operationer med partners. Jef har en stor potential att bidra till vår nationella försvarsförmåga, sa generalmajor Claesson.

Mötet gav också Sverige en möjlighet att ge ett svenskt perspektiv på regional säkerhet i Östersjöområdet och en djupare förståelse för den strategiska vikten av Gotland till de övriga deltagande länderna. Förra året återinförde Försvarsmakten Gotlandsregementet P 18, ett beslut som ska ses i kontexten av en försämrad regional säkerhetssituation.