Ytterligare ett steg framåt

Brigadförmågan ökar med genomtänkt övningsserie

Att leda stora förband i komplex miljö är ingen lätt uppgift. Det är mycket som ska fungera och det är många olika nivåer som ska vara samtränade och övade. Detta ställer stora krav på staber i att ha en fungerande och välutvecklad metodik. Något som i sin tur måste övas. Och övas. Och övas.

Åhörarsal med militärer som lyssnar på ordergivning
Armétaktisk chef med sin stab vid ordergivning under ASSÖ 16. Brigadcheferna och övriga underställda förband får order inför kommande uppgift. Foto: Claes Sylvén/Försvarsmakten

Just nu pågår ASSÖ 16, vilket står för Arméns stabs- och sambandsövning. Den äger rum i Enköping och inkluderar cirka 600 deltagare. Fokus är att träna de båda brigadstaberna parallellt, i en operation som leds av armétaktisk chef med hans stab. Detta innebär att ett flertal nivåer tillsammans tränas mot ett bestämt, gemensamt mål - nationellt försvar, och armén tar därmed ytterligare ett steg mot ökad brigadförmåga. Inför Försvarsmaktsövning Aurora så kommer ett flertal lednings- och sambandsövningar av den här typen att genomföras, och alla följer en röd tråd gällande svårighetsgrad och målsättningar.

— Samtliga arméns förband är representerade under ASSÖ16, och utöver det så bidrar även flygvapnet, Militärregion väst samt representanter ur Länsstyrelsen och Polisen, säger Claes Sylvén som arbetar vid Markstridsskolan och som har planeringsansvar för övningen. Den här övningen kommer att efterföljas av ytterligare en ASSÖ under början av 2017 och därefter en brigadstridsövning under våren. Samtliga med fokus på att öva ledning, men på lite olika sätt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Aurora nästa höst.

tillsammans

Under planeringen av ASSÖ 16 har erfarenheter från tidigare genomförda övningar tagits till vara och mycket fokus lagts på att just skapa den röda tråden som sedan ska fortsätta i kommande övningar.

— Den här övningen pågår under två veckor och började med ett par dagar då deltagarna genomförde förberedelser i form av inläsning av styrande dokument, och utbildning på vissa system. Därefter skedde ett flertal ordergivningar som utgjorde starten för de två brigadstabernas träning. Sedan planerar och leder nu de båda brigadcheferna sina brigader inom ramen för armétaktisk chefs stridsplan, berättar Claes. Övningen avslutas med en utvärderingsdag för att klarlägga vad vi har uppnått kopplat till övningens målsättningar, samt i förlängningen ge underlag inför fortsatt planering av bland annat ASSÖ 17 och Brigstri 17.

Planeringen av en sådan här övning är omfattande, men med gott samarbete skapas goda förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt.

— Det är Markstridskolan som har haft ansvaret, men det här är en övning som har planerats och som nu genomförs gemensamt. Jag har haft ett bra planeringsteam och gott stöd från Ledningsregementet där vi geografisk håller till och för det är jag väldigt nöjd med. Utmaningen har varit att hitta tid då alla i planeringsteamet kan träffas, men också att samordna alla deltagares önskemål med bibehållet fokus så att givna målsättningar uppnås, men tillsammans har vi hittat lösningar och skapat ett bra resultat så långt, avslutar Claes.