Ledningsövning för staber viktigt!

– Ännu ett steg mot stärkt luftvärnsförmåga

Utan kompetent och snabb ledning fungerar inget militärt förband. Detta välkända faktum har Luftvärnsregementet (Lv 6) tagit fasta på och satsar nu mer kraft och resurser på att träna sina staber och därmed öka dess ledningsförmåga.

För många deltagare i en ledningsträningsövning blir det mycket tid i vår STA, stridsträningsanläggning. Just här pågår det SML - strid mot luftmål - i en simulerad miljö, ungefär som ett dataspel med flera operatörer sammankopplade i ett LAN (nätverk). Det fina är att all utrustning i denna inomhusmiljö, som skärmar, pekboll, tangentbord, infästningar mm ser exakt ut som i den skarpa ledningsvagnen eller radarstationen. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Bataljonschefen Roger Åhfelt berömmer ledningsplutonen för ett väl utfört arbete. Det är ledningsplutonen som bygger upp, underhåller och "driftar" hela stabsplatsen, med all sin utrustning, åt bataljonsstaben. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Stridsledningsofficeren Anton Myte (i mitten) diskuterar taktiska alternativ med bataljonschefen Roger Åhfelt (till vänster). Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Stabsassistenten Ida-Maria Martinsson är ett ovärderligt stöd för stabsofficerarna. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Ledningsträningsövningar, LTÖ, ingår också i arbetet med att ställa om Försvarsmakten till ökad nationell försvarsförmåga. Förutom de ledningsträningsövningar som luftvärnet själv bedriver i Halmstad så ingår även delar av luftvärnsbataljonen i brigadstridsledningsövning 2016 (BrigStri 16) i Skövde.

BrigStri 16 är en omfattande ledningsträningsövning som är gemensam för armén. Där deltog Lv 6 i år med en kompanistab men även med ett antal sambandsenheter, som stöttade hela övningens sambandskapacitet. Parallellt med BrigStri 16 genomförde Lv 6 på hemmaplan en ledningsträningsövning i egen regi för bataljonstaben där allt från grupperingsteknik till stabstjänstens grunder drillades under en knapp veckas övning.

"Utmärkt verktyg"

– Sedan en tid tillbaka förfogar också regementet över en helt ny stridsträningsanläggning (STA). Anläggningen är i första hand ett utmärkt verktyg för träning av operatörer i strid mot luftmål men min vilja är att vi framöver även nyttjar anläggningen som en integrerad del i bataljonens ledningsträning, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Roger Åhfelt.

T-driftledaren Christian Hoog är sannerligen spindeln i nätverket, ofta omgiven av sladdar, tekniska lådor och skärmar. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

– Det är avgörande för mig som chef att kunna träna både förbands- och stridsledning i hela kedjan från bataljonstab via underställda kompanichefers staber till eldenheter och sensorer.

Inom något år väntar en omfattande ombeväpning för luftvärnsbataljonens personal då det nya luftvärnsrobotsystemet 98 kommer att införas i bataljonen. Det nya systemet ställer krav på förändrad taktik men även på stabens förmåga att leda det nya förbandet som ska verka med den nya materielen. Ledningsträningar är i detta sammanhang ett bra medel för att utveckla nya taktikmetoder.

– Under denna övning förbereder sig bataljonstaben i huvudsak inför kommande Flygvapenövning 2016, FVÖ 16, som genomförs i månadsskiftet augusti-september, förklarar Roger Åhfelt.

De två luftvärnsbataljonerna som Luftvärnsregementet bemannar och utrustar kan genom ledningsträningsövningar förberedas för framtida större övningar och ombeväpning. Båda bataljonerna ska bland annat genomföra stora krigsförbandsövningar före år 2020.

Nytt ledningssystem

– För att klara av detta mål kommer vi se till att de mer erfarna stabsmedlemmarna som haft möjlighet att arbeta inom 61:a bataljonens stab kan överföra metodik och kompetens till kollegorna, inte minst ett antal reservofficerare som är placerade vid 62:a bataljonens stab. En framgångsfaktor är här ledningsträningsövningar, poängterar Roger Åhfelt.

Under ledningsträningsövningen fick också stabsmedlemmarna ny kunskap om arméns nya ledningssystem som successivt kommer att tillföras regementet under hösten. Det handlar om en digitalisering av ledningssystemet – ett välkommet tillskott i den omfattande materiella förnyelse som nu inletts i Försvarsmakten.